Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ดราม่าระหว่างแท็กซี่ Uber กับ Carnegie Mellon University(2) 

    ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (โรงพิมพ์ประชาช่าง, 2015-07-15)

    ประเด็นเรื่องดราม่าระหว่างแท็กซี่ Uber กับ Carnegie Mellon University ที่ถูก Uber ดึงตัวอาจารย์และนักวิจัยไปพร้อม ๆ กัน ทำให้มหาวิทยาลัยต้องประสบกับปัญหาขาดแคลนบุคลากรและเงินทุนวิจัยอย่างหนัก