Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การบริหารงานคลังของสถานสงเคราะห์เอกชนในเขตจังหวัดพระนคร-ธนบุรี 

    โกวิท กลิ่นเกษร; ทัศนีย์ มุสิกไชย, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

    ศึกษาถึงการบริหารงานคลังของสถานสงเคราะห์เอกชนในเขตจังหวัดพระนครและธนบุรี สภาพและปัญหา แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานคลังของสถานสงเคราะห์เอกชน รูปแบบของกองทุน หน้าที่ ความรับผิดชอบและระเบียบวิธีการบริหารงานกองทุนชุมชน