Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    นิด้าแก้'เด็กไทยอ่อนอังกฤษ' 

    Unknown author (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2014-09-03)

    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้า เตรียมจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA 2014 โดยหัวข้อหลักคือประชาคมอาเซียน และโลกาภิวัตน์ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นจุดอ่อนของประเทศไทย