Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ทัศนคติของนักศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ต่อการดำเนินการทางการเมืองของประเทศไทย 

    ศักรินทร์ สุวรรณโรจน์; สมพงศ์ เกษมสิน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

    เพื่อศึกษาให้ทราบถึงทัศนคติหรือความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์โดยทั่ว ๆ ไป ว่านักศึกษาโดยส่วนรวมจะมีทัศนคติ หรือความคิดเห็นอย่างไรต่อการดำเนินการทางการเมืองของประเทศไทย และได้ตั้งสมมติฐานในการวิจัยไว้ว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การดำเนินการทางการเมืองของประเทศไทยจะยังไม่เป็นประชาธิปไตย ตราบใดที่การดำเนินการทางการเมืองของประเทศไทยยังขาดคุณลักษณะสำคัญ 3 ประการคือ การเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการทางการเมือง การมีพรรคการเมืองที่ถูกต้องตามหลักการของประชาธิปไตย และการมีความสมดุลย์แห่งการใช้อำนาจของสถาบันท ...