Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การตระหนักในนโยบายพรรคการเมืองของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช) ในจังหวัดอุดรธานี : ศึกษากรณีพรรคความหวังใหม่ 

    ศิริวรรณ ประเศรษฐานนท์; พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้:- (1) สำรวจหาพรรคการเมืองที่ประชาชนนิยมมากที่สุด (2) ศึกษาการตระหนักในนโยบายพรรคการเมืองของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) ที่มีต่อพรรคที่ประชาชนนิยมมากที่สุด (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองกับการตระหนักในนโยบายพรรคการเมือง ของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) (4) เพื่อศึกษาถึงเหตุผลในการไปลงคะแนนเสียงของประชาชนในการเลือกตั้ง ในวันที่ 22 มีนาคม 2535 โดยใช้รูปแบบก ...