Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การปกครองส่วนภูมิภาคของไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีการจัดรูปแบบหน่วยปกครอง 

    ประสาร ทิพยเกษร; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1970)

    ศึกษาเรื่องการจัดรูปแบบการปกครองในส่วนภูมิภาค หรือการปกครอง อาณาเขตในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช โดยเฉพาะการจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาล ซึ่งมีลักษณะรูปแบบคล้ายคลึงกับภาค โดยการวิเคราะห์ถึงมูลเหตุของการจัดตั้ง และการยุบเลิกมณฑลเทศาภิบาล ข้อดี และข้อจำกัดของการบริหารราชการในรูปแบบมณฑลเทศาภิบาล กล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับการจัดรูปแบบหน่วยปกครองระบบภาคของไทย เป็นการศึกษาวิวัฒนาการการปกครองส่วนภูมิภาคของไทยภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตยแล้ว โดยชี้ให้เห็นว่าการจัดรูปการปกครองส่วนภูมิภาคของไทยนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปตามหลักการ หรือทฤษฎีของระบอบการปกครองข ...