Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การปรับปรุงการบริหารงานเทศบาลด้วยระบบผู้จัดการ 

    ธวัช ธนีมิตร; มาลัย หุวะนันทน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

    วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์เพื่อศึกษาว่าการบริหารงานเทศบาลในระบบที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอย่างไรบ้าง ถ้าจะนำเอารูปการบริหารงานของเทศบาลแบบผู้จัดการมาใช้จะช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ นั้นได้อย่างไร จะมีข้อบกพร่องประการใด และควรจะปรับปรุงจุดอ่อนของระบบผู้จัดการเก่าที่ขัดกับสภาพสังคมไทยอย่างไร จึงจะทำให้การบริหารงานเทศบาลในระบบใหม่บังเกิดผลสมความมุ่งหมายของทางการอย่างมีประสิทธิภาพได้