Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ทัศนคติของประชาชนต่อข้าราชการอำเภอ ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านท่าไห ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

    ประวัน สัตย์ธีรานนท์; จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1970)

    ผู้เขียนได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของหน่วยที่ทำการศึกษาเช่น สภาพภูมิประเทศ การคมนาคม การปกครอง ลักษณะการประกอบอาชีพตลอดจนลักษณะพิเศษบางประการของหมู่บ้าน อธิบายถึงหัวหน้าครอบครัวในฐานะเป็นผู้ให้ข้อมูล ศึกษาประสบการณ์จากการรับฟังข่าวจากบุคคลที่ทำการติดต่อสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดข่าวเกี่ยวแก่อำเภอให้ประชาชนได้ทราบความเป็นไปของอำเภอ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการติดต่อ และสัมพันธ์กับข้าราชการ ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับข้าราชการ ตลอดจนศึกษาผลงานของข้าราชการและการร่วมมือระหว่างประชาชนกับข้าราชการ และทัศนคติต่ออาชีพและความประพฤติของข้าราชการ โดยศึกษาถึ ...