Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การเข้าถึงประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้\ 

    สมาน รังสิโยกฤษฏ์; อมร รักษาสัตย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

    สาระสำคัญของวิทยานิพนธ์เรื่องนี้เพื่อชี้ให้เห็นปัญหา ลักษณะ และมูลเหตุของปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ามีอยู่อย่างไรบ้าง มีมูลเหตุมาจากอะไร และปัญหาแต่ละปัญหานั้นมีผลกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ และเสถียรภาพของภูมิภาคส่วนนี้อย่างไรบ้าง เพื่อจะนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการกำหนดวิธีการเข้าถึงประชาชนที่เหมาะสมที่สุด และสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มากที่สุด