Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การวิเคราะห์การจัดกลุ่มโรงเรียนตามผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง : ระดับปฐมวัยและประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    ขนิษฐา ไซที; ปรีชา วิจิตรธรรมรส, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกลุ่มและค้นหาคุณลักษณะของกลุ่มโรงเรียนระดับ ประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับการ ประเมินภายนอกรอบสองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินผลการศึกษาแล้ว จํานวน 23,377 โรงเรียน โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิซึ่งเป็นข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองจาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินผลการศึกษาระหว่างปีพ.ศ.2549 – 2552 ประกอบด้วย 3 ด้าน 14 มาตรฐาน การวิเคราะห์จัดกลุ่มใช้เทคนิคสถิติการวิเคราะห์จัดกลุ่ม (Cluster Analysis) ผล การศึกษาสรุปได้ดังนี้จากการวิเคราะห์ผู้วิจัยสามารถแบ่ ...