Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การพัฒนาการศึกษาเพื่อบูรณภาพของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

    ประสิทธิ์ เวชสวรรค์; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

    จังหวัดชายแดนภาคใต้หมายถึง 4 จังหวัดภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ถือศาสนาอิสลาม และจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้เคยมีความสัมพันธ์อยู่กับประเทศมาเลเซียมาก่อน จึงทำให้ประชาชนในจังหวัดดังกล่าวไม่ค่อยจะมีความรู้สึกผูกพันกับประเทศไทยเท่าที่ควร เมื่อเป็นเช่นนี้ทำให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีจุดอ่อนเหมาะแก่การดำเนินการของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อยู่แทบทุกด้าน วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาเรื่องพัฒนาการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วยแผนการศึกษาของชาติ โครงการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค โครงการพัฒนาการศึกษาและโครงการศึกษาของแผนพัฒนาภาคใต้ ...