Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การประยุกต์ใช้ RFID กับการควบคุมยานพาหนะเข้า-ออก กรณีศึกษาโรงเรียนจ่าอากาศ 

  รุ่งกิจ กมลกลาง; นิธินันท์ ธรรมากรนนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบควบคุมยานพาหนะเข้า-ออกโรงเรียน จ่าอากาศ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID และเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยด้านการควบคุมยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออกโรงเรียน จ่าอากาศ ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถตรวจสอบและติดตามข้อมูลของยานพาหนะที่กําลังผ่านเข้าออกได้ทันที ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยด้านการควบคุมยานพาหนะให้กับ ผู้บังคับบัญชาตามความต้องการ การพัฒนาระบบต้นแบบนี้นําเทคโนโลยี RFID ใช้ในการตรวจจับ ยานพาหนะที่กําลังผ่านเข้า-ออก หน่วยงาน ด้วยโปรแกรมควบคุมการทํางานข ...
 • Thumbnail

  การประยุกต์ใช้อาร์เอฟไอดีกับงานครุภัณฑ์ : กรณีศึกษาสำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  ศุภสัณห์ วรยศวรงค์; นิธินันท์ ธรรมากรนนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2008)

  การนำเทคโนโลยอาร์เอฟไอดีมาประยุกต์ใช้กับงานครุภัณฑ์มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ระบบต้นแบบในการนำโปรแกรมมาใช้ตรวจครุภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยอาร์เอฟไอดีและเพิ่ม ประสทธิภาพในการตรวจครุภัณฑ์ให้สะดวกรวดเรวมากขึ้นและลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจาก การตรวจแบบเดิมในการตรวจครุภัณฑ์แบบใหม่นี้ใช้พีดีเอเป็นเครื่องมือร่วมกับเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดีรุ่นSDID 1020 ในยานความถี่สูงตามมาตรฐานISO 15693 ระบบต้นแบบนจะทำการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนพีดีเอสำหรับใช้ตรวจครุภัณฑ์โดยทําการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลออราเคิล 9ไอ ซึ่งจะจำลองฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศของสำนัก การศึกษาระบบสารสนเทศสถาบ ...