Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก 

    วันเพ็ญ วอกลาง; พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1991)

    วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อ (1) ศึกษาความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำจากแหล่งน้ำที่ได้รับรางวัลและไม่ได้รับรางวัล (2) ศึกษาหาปัจจัยที่ทำให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก