Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การควบคุมจราจรทางอากาศของสนามบินดอนเมือง 

    วิโรจน์ วัฒนสุนทร; วัลลภ วิมลวณิชย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1980)

    การศึกษาได้นำวิธีการ หลักการต่าง ๆ จากวิชาการวิจัยดำเนินงานมาใช้วิเคราะห์ผล โดยนำวิธีการจำลองด้วยเครื่องจักรคำนวณ และระบบการรอคอย (Queving System) มาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ วัตถุประสงค์ของการทำแบบจำลองการควบคุมการจราจรทางอากาศของสนามบินดอนเมือง เพื่อศึกษาและทดสอบระบบที่ใช้ในการควบคุมการจราจรทางอากาศของสนามบินเมือง ว่ามีปัญหาอะไร หรือมีประสิทธิภาพดีหรือไม่ เพื่อศึกษาถึงจำนวนสนามที่จอดพักของเครื่องบินพาณิชย์ว่ามีเพียงพอหรือไม่ และเพื่อศึกษาถึงความสามารถในการรับจำนวนเครื่องบินที่เข้ามาบริการเพิ่ม