• Thumbnail

  A comparison of human resource development in telecommunications business of Thailand and Laos 

  Nittana Southiseng; Walsh, John (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

  This is a qualitative study aimed at exploring and comparing the actual human resource development (HRD) practices and management systems in the telecoms businesses of Thailand and Laos. The study found that the competition among the telecoms operators in either Thailand or Laos has been intensifying. The telecoms operators in both countries have realized that the capabilities of qualified people are solid drivers in ensuring the sustainability of businesses. With empirical evidences gained from 15 in-depth interviews in Thailand, it was ...
 • Thumbnail

  ASEAN and trade wars in the current world 

  ปราณี จิตกรณ์กิจศิลป์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)
 • Thumbnail

  ASEAN international trade conflicts and the emergence of trade war 

  ปราณี จิตกรณ์กิจศิลป์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1996)
 • Thumbnail

  ASEAN tourism strategic plan 2011 - 2015 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (2011)

  The ASEAN Member States are about to enter a very exciting period of development in the ongoing evolution of the regional community. It is recognized that there are a wide range of issues to be considered within the community. This strategic plan has been designed to complement these priorities while emphasizing tourism as an important element of the community.
 • Thumbnail

  ASEAN'S achievements, problems and prospects 

  สราวุธ คงสิริ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1988-04)
 • Thumbnail

  Globalisation and domestic policy responses in East Asia 

  Medhi Krongkaew (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ, 2002-10)
 • Thumbnail

  Industrial adjustment for Japanese-ASEAN investment and trade expansion : Global trends and regional issues 

  ปราณี จิตกรณ์กิจศิลป์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)
 • Thumbnail

  International cooperation strategies on higher education 

  พลาพรรณ คำพรรณ์ (วารสารพัฒนบริหารศาสตร์. 50,4 (ต.ค.-ธ.ค. 2553) 131-150, 2010)

  การสังเคราะห์ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านอุดมศึกษากับต่างประเทศ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน กลุ่มนักศึกษานานาชาติที่มาศึกษาในประเทศไทย นักศึกษาไทยในต่างประเทศ อาจารย์ในโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมวลเข้ากับนโยบายอุดมศึกษาของประเทศและนโยบายการพัฒนาประเทศ ที่มีความเชื่อมโยงกัน รวมไปถึงการวิเคราะห์โอกาสการสร้างความร่วมมือด้านอุดมศึกษาในระดับพหุภาคี และทวิภาคีทำให้ได้ยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือด้านอุดมศึกษากับต่างประเทศที่เหมาะสมสำหรับ ประเทศไทย ...
 • Thumbnail

  Intra-ASEAN economic cooperation and its international trade negotiations 

  ปราณี จิตกรณ์กิจศิลป์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)
 • Thumbnail

  Master plan on ASEAN connectivity 

  Association of Southeast Asian Nations (2011)
 • Thumbnail

  Regional economic Integration and its impacts on growth, poverty and income distribution : the case of Thailand 

  Chaiwoot Chaipan; Tien Dung Nguyen; Mitsuo Ezaki (วารสารพัฒนบริหารศาสตร์. 47,4 (ต.ค.-ธ.ค. 2550) 99-133, 2007)

  Along with regional frameworks, Thailand has made serious efforts to establish Economic Partnership Agreements, including Free Trade Agreements (FTAs), with several countries, namely, China, India, Australia, New Zealand, Japan and the U.S. The aim of this paper is to discuss a policy simulation analysis on the economic impacts of free trade agreements on the Thai economy using a Global Computable General Equilibrium (CGE) model. Suffice it to say that the FTA strategy and the formation of Free Trade Areas in East Asia would stimulate growth and ...
 • Thumbnail

  Report of the East Asia vision group II (EAVGII) 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (2011)
 • Thumbnail

  The ASEAN-China free trade agreement : the shattering of the glass industry in Thailand 

  อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล (NIDACases Research Journal. 2,1 (Jan. 2010) 129-154, 2010)

  -
 • Thumbnail

  The Impact of AFTA on wage, employment, and income distribution in Thailand : a computable general equilibrium model 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

  This paper adopts the Computable General Equilibrium (CGE) technique to analyze the impacts of tariff reduction under AFTA’s scheme concerning wage earning and employment outcomes in Thailand. In aggregate terms, Thai laborers are expected to gain from the full implementation of AFTA. By sectoral differential, the impacts of AFTA on wage and employment outcomes of Thai workers are varied, depending on production intensity, rate of substitution between inputs, and linkages.
 • Thumbnail

  The Impacts of financial liberalization on growth : the case of 4-ASEAN economies 

  Wisit Chaisrisawatsuk; Santi Chaisrisawatsuk (NIDA Economic Review. 1,1 (June 2006) 1-16, 2006)

  This paper focuses on four ASEAN countries, and investigates the relationship of exchange rate variation with financial depth, saving rate and capital to GDP ratio which have a positive effect on growth. The results show that the country with better financial system has more positive or less negative effect.
 • Thumbnail

  U.S.-ASEAN Trade and Investment Relations : Problems and Prospects 

  ปราณี จิตกรณ์กิจศิลป์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1996)
 • Thumbnail

  กระบวนการตั้งถิ่นฐานของแรงงานพม่าในจังหวัดเชียงราย 

  วันเพ็ญ วอกลาง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1997)
 • Thumbnail

  ความคืบหน้าการดำเนินงานไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) 

  กระทรวงต่างประเทศ. กรมอาเซียน. กองอาเซียน 3 (กระทรวงต่างประเทศ, 2012)

  ประมวลข้อมูลจากการบรรยายของผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมและการปรับตัวของประเทศไทยในการเข้าสู่การเป็น AEC ในปี 2558 ของสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
 • Thumbnail

  ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการส่งออกรายอุตสาหกรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

  ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะบริหารธุรกิจ, 2010-11)
 • Thumbnail

  ความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียน 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (กองอาเซียน 4, กรมอาเซียน, 2012)

  เนื้อหากล่าวถึงภูมิหลังของความร่วมมือด้านการศึกษาในกรอบอาเซียน จนถึงสถานะล่าสุดของความร่วมมือที่ได้มีจัดทำ คู่มือการจัดทำหลักสูตรอาเซียน ที่เกิดขึ้นซึ่งภายใต้การสนับสนุนของ USAID และคณะทำงานของประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันพิจารณา สาระสำคัญ 5 ประการของคู่มือการจัดทำหลักสูตรอาเซียน คือ 1 เรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียน 2 คุณค่าของอัตลักษณ์และความหลากหลาย 3 ความเชื่อมโยงของโลกและทอ้ งถิ่น 4 การส่งเสริมเรื่องความเทา่ เทียมกันและความยุติธรรม 5 ความร่วมมือกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน และได้ยกตัวอย่างเนื้อหาวิชาที่จะบรรจุเรื่องอาเซียนไว้ ได้แก่ วิชาประวัติศาสตร์และ สังคม ...