Now showing items 1-18 of 18

 • type-icon

  14 ตุลาคม ประชาชน ประชาธิปไตย 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-08)

  14 ตุลาคม ประชาชน ประชาธิปไตย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • type-icon

  Ray of his aspirations 

  Library and Information Center. National Institute of Development Administration (Library and Information Center. National Institute of Development Administration, 2021-10)

  The genesis of the National Institute of Development Administration as inspire by His Majesty King Bhumibol ’s vision of producing quality personnel for advancing Thailand ’ s development , which the collaboration of many institution from Thailand and foreign country.
 • type-icon

  การขยายโอกาสทางการศึกษา 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  การขยายโอกาสทางการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • type-icon

  การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • type-icon

  การวิจัยเพื่อต่อยอดความรู้ 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  การวิจัยเพื่อต่อยอดความรู้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • type-icon

  กำเนิดนิด้า 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-08)

  กำเนิดนิด้า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • type-icon

  ค้นหา ยกระดับ โฆษณาไทย 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  ค้นหา ยกระดับ โฆษณาไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • type-icon

  ค้นหา สืบเสาะ รวบรวม ศูนย์ข่าวจีระ บุญมาก 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  ค้นหา สืบเสาะ รวบรวม ศูนย์ข่าวจีระ บุญมาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • type-icon

  เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวไกล 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวไกล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • type-icon

  นิด้าจุดประกายความรู้สู่สังคม 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-08)

  นิด้าจุดประกายความรู้สู่สังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • type-icon

  นิด้าโพล 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-08)

  นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • type-icon

  บุกเบิกสถาบัน 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-08)

  บุกเบิกสถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • type-icon

  ประชาธิปไตยเบ่งบาน สรรหาอธิการบดี โดยคนในสถาบัน 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-08)

  ประชาธิปไตยเบ่งบาน สรรหาอธิการบดี โดยคนในสถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • type-icon

  ประวัติการก่อตั้งสถาบัน 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-08)

  ประวัติการก่อตั้งสถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • type-icon

  ปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-08-20)

  ปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์
 • type-icon

  วิชาการเพื่อสังคม 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  วิชาการเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • type-icon

  สถาบันที่พ่อสร้าง 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-08)

  สถาบันที่พ่อสร้าง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • type-icon

  สร้างเครือข่ายในภูมิภาค 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  สร้างเครือข่ายในภูมิภาค สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์