Now showing items 1-3 of 3

 • type-icon

  พัฒนบริหารศาสตร์ในบริบทอาเซียน : ตอนที่ 1 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2014-02-09)

  แฟ้มวิดีทัศน์รายการ วันนี้ที่นิด้า ตอน พัฒนบริหารศาสตร์ในบริบทอาเซียน ตอนที่ 1 นำเสนอผลงานวิจัยของ รศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ และ ดร.สุดสันต์ สิทธิพิศาล ซึ่งได้รับการนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในวันที่ 1 เมษายน 2557
 • type-icon

  พัฒนบริหารศาสตร์ในบริบทอาเซียน : ตอนที่ 2 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2014-03-09)

  แฟ้มวิดีทัศน์รายการ วันนี้ที่นิด้า ตอน พัฒนบริหารศาสตร์ในบริบทอาเซียน ตอนที่ 1 นำเสนอผลงานวิจัยของ ผศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ, ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒผล และ ดร.ปิยะ งามเจริญผล ซึ่งได้รับการนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในวันที่ 1 เมษายน 2557
 • type-icon

  อาเซียน : โอกาสทางการแข่งขันของไทย 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา, 2013-11-21)

  แฟ้มวิดีทัศน์การประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “อาเซียน: โอกาสทางการแข่งขันของไทย” จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมของประเทศไทยในการแข่งขัน และเพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นเชิงยุทธศาสตร์จากภาควิชาการและภาคธุรกิจ รวมทั้งเพื่อเป็นเวทีให้สาธารณชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและโอกาสการแข่งขันของประเทศไทย