• Thumbnail

    สคต,ลาวเผย มูลค่าการค้าไทย-ลาว ขยายตัวสูง ภายใต้กรอบ ACMECS และ GMS 

    [ไม่ปรากฎชื่อผู้แต่ง] (บริษัทเนคเอ็นเตอร์เทนเมนท์, 2006)

    นายเฉลิมพล พงศ์ฉบับนภา อัครราชฑูตที่ปรึกษา(ฝ่ายการะพาณิชย์) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ เผยว่าสภาวะการค้าระหว่างประเทศไทยและสปป.ลาว ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2549(ม.ค.-มิ.ย.49) มีมูลค่าการค้ารวมถึง 777.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 30,251.17 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 73.20 ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงทั้งสองฝ่าย