• Thumbnail

    เพิ่มวันหยุด...เพิ่มผลิตภาพ 

    พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-04-27)

    งานวิจัยจำนวนมาก พบว่า "การเพิ่มวันหยุดกับพนักงานจะส่งผลทำให้ผลิตภาพในการทำงานเพิ่มสูงขึ้น และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ"