• Thumbnail

    การเสริมความในวรรณกรรมของลาวคำหอม 

    มารศรี ชอทิพย์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2000)

    บทความนี้มุ่งศึกษาการเสริมความในวรรณกรรมของ ลาว คำหอม จากการศึกษาพบว่า ลาว คำหอม นำการเสริมความมาใช้เพื่อแทรกน้ำเสียงและทัศนคติเชิงเสียดสี อีนเชื่อมโยงไปสู่การตีความสาระสำคัญของเรื่องได้อย่างละเอียดและชัดเจน