Now showing items 64-83 of 176

 • type-icon

  ค่าFTคำนวณค่าไฟฟ้าด้วยราคาเป็นธรรม 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-11)

  ในอดีตการไฟฟ้าคิดอัตราค่าไฟฟ้าจากต้นทุนการผลิตและกำไรโดยมีมติคณะรัฐมนตรีประกาศขึ้นค่าไฟฟ้าทุกครั้งแต่ในทศวรรษ2520ราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้ประเทศไทยต้องประกาศขึ้นค่าไฟฟ้าหลายครั้งรศ.ดร.วิชิตหล่อจีระชุณห์กุลและรองศาสตราจารย์ดร.ธีระพงษ์วิกิตเศรษฐได้เสนอสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ(Ft)ซึ่งเป็นวิธีการคำนวณที่ปรับเปลี่ยนไปตามต้นทุนที่แท้จริงเพื่อให้สามารถปรับค่าไฟฟ้าได้ทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของราคาเชื้อเพลิง
 • type-icon

  ค้นหา ยกระดับ โฆษณาไทย 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  เมื่อวงการโทรทัศน์พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว ภาพยนตร์โฆษณามีผลกระทบต่อสังคมมากขึ้น สถาบันการศึกษา 3 แห่ง ได้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รวบรวมภาพยนตร์โฆษณา 10 เรื่องเด่นในแต่ละปี เพื่อเขียนเป็นบทความลงในวารสาร ต่อมาได้พัฒนาจนกลายเป็นการประกวดโฆษณายอดเยี่ยมประจำปี2519 และใน พ.ศ.2524 ได้ขยายเป็นการประกวดโฆษณายอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย หรือ TACT Award
 • type-icon

  ค้นหา สืบเสาะ รวบรวม ศูนย์ข่าวจีระ บุญมาก 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2535 ประชาชนชุมนุมขับไล่เผด็จการบนถนนราชดำเนิน เหตุการณ์ทวีความรุนแรงและจบลงด้วยการสลายการชุมนุมในคืนวันที่ 17 พฤษภาคม หลังจากนั้นมีผู้ร่วมชุมนุมบาดเจ็บ ถูกจับกุมและสูญหาย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้จัดตั้ง “ศูนย์ข่าว จีระ บุญมาก”เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานในการสืบหาคนหาย โดยให้เจ้าหน้าที่ของสถาบันเป็นอาสาสมัครตลอด24ชั่วโมง
 • Thumbnail

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 10 ปี 2556 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 10 ปี 2556
 • Thumbnail

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 11 ปี 2557 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 11 ปี 2557
 • Thumbnail

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 12 ปี 2557 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 12 ปี 2557
 • Thumbnail

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 13 ปี 2558 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 13 ปี 2558
 • Thumbnail

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 14 ปี 2558 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 14 ปี 2558
 • Thumbnail

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 15 ปี 2559 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 15 ปี 2559
 • Thumbnail

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 16 ปี 2559 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 16 ปี 2559
 • Thumbnail

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 17 ปี 2560 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 17 ปี 2560
 • Thumbnail

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 18 ปี 2560 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 18 ปี 2560
 • Thumbnail

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 19 ปี 2561 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 19 ปี 2561
 • Thumbnail

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 20 ปี 2561 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 20 ปี 2561
 • Thumbnail

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 21 ปี 2562 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 21 ปี 2562
 • Thumbnail

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 22 ปี 2562 

  Unknown author (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 22 ปี 2562
 • Thumbnail

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 23 ปี 2563 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 23 ปี 2563
 • Thumbnail

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 ปี 2553 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 ปี 2553
 • Thumbnail

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 ปี 2554 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 ปี 2554
 • Thumbnail

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 ปี 2554 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

  จดหมายข่าวนิด้าสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 ปี 2554