Now showing items 126-145 of 176

 • type-icon

  สร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

  Unknown author (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-12)

  สถาบันดำเนินการต่อเนื่องมานานเกือ5ทศวรรษและยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสู่มาตรฐานโลกด้วยแนวทางสร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อผลิตกำลังคนที่มีความรู้และทรงคุณค่าเพื่อสร้างปัญญาเพื่อการเปลียนแปลงอันเป็นหัวใจในการพัฒนาของสถาบันสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
 • type-icon

  สร้างเครือข่ายกับมหาลัยชั้นนำทั่วโลก 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-12)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่มีความโดดเด่นในสาขาวิชาต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงกับต่างประเทศมากกว่า 100 ฉบับ ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งในทวีป อเมริกา ยุโรป แอฟริกา ออสเตรเลีย และทวีปเอเชียปัจจุบัน นิด้ามีนักศึกษาต่างชาติกว่า 400 คนจาก 35 ประเทศที่เดินทางมาศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อการสร้างเครือข่ายแห่งการศึกษาที่มีประสิทธิภาพระหว่างประเทศ และสถาบันยังคงแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจ ...
 • type-icon

  สร้างเครือข่ายในภูมิภาค 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 มีเป้าหมายที่จะกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค เพื่อเป็นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับชีวิตของผู้คนในชนบทสถาบันจึงขานรับด้วยการร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMET) จัดโครงการสัมมนานักธุรกิจชั้นนำส่วนภูมิภาค หรือโครงการ NIDA IMET ขึ้น
 • Thumbnail

  สารจากอธิการบดี ฉบับที่ 1-2020 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  สารจากอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 1 ปี 2020
 • Thumbnail

  สารจากอธิการบดี ฉบับที่ 10-2020 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  สารจากอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 10 ปี 2020
 • Thumbnail

  สารจากอธิการบดี ฉบับที่ 11-2020 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  สารจากอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 11 ปี 2020
 • Thumbnail

  สารจากอธิการบดี ฉบับที่ 12-2020 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  สารจากอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 12 ปี 2020
 • Thumbnail

  สารจากอธิการบดี ฉบับที่ 13-2020 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  สารจากอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 13 ปี 2020
 • Thumbnail

  สารจากอธิการบดี ฉบับที่ 14-2020 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  สารจากอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 14 ปี 2020
 • Thumbnail

  สารจากอธิการบดี ฉบับที่ 15-2020 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  สารจากอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 15 ปี 2020
 • Thumbnail

  สารจากอธิการบดี ฉบับที่ 16-2020 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  สารจากอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 16 ปี 2020
 • Thumbnail

  สารจากอธิการบดี ฉบับที่ 17-2020 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  สารจากอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 17 ปี 2020
 • Thumbnail

  สารจากอธิการบดี ฉบับที่ 18-2020 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  สารจากอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 18 ปี 2020
 • Thumbnail

  สารจากอธิการบดี ฉบับที่ 19-2020 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  สารจากอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 19 ปี 2020
 • Thumbnail

  สารจากอธิการบดี ฉบับที่ 2-2020 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  สารจากอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 2 ปี 2020
 • Thumbnail

  สารจากอธิการบดี ฉบับที่ 20-2020 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  สารจากอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 20 ปี 2020
 • Thumbnail

  สารจากอธิการบดี ฉบับที่ 21-2020 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  สารจากอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 21 ปี 2020
 • Thumbnail

  สารจากอธิการบดี ฉบับที่ 22-2020 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  สารจากอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 21 ปี 2020
 • Thumbnail

  สารจากอธิการบดี ฉบับที่ 23-2020 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  สารจากอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 23 ปี 2020
 • Thumbnail

  สารจากอธิการบดี ฉบับที่ 3-2020 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  สารจากอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 3 ปี 2020