Now showing items 35-54 of 176

 • Thumbnail

  กรอบรูปและภาพถ่าย : ศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์ 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2022)

  กรอบรูปและภาพถ่าย ภาพที่ 1 ภาพของศาสตราจารย์ ดร.มาลัย และคุณหญิงอุบล(คุวานเสน) หุวะนันทน์ ในวันเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ณ เมืองแอนอาร์เบอร์ มลรัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา คศ.1942 และ ภาพที่ 2 ศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์ และคุณบุญชนะ อัตถากร ถ่ายระหว่างไปประชุมต่างประเทศ , ผู้บริจาควัตถุ : รองศาสตราจารย์ ดร.อุมา หุวะนันทน์
 • Thumbnail

  กล่องบุหรี่ : ศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์(1/1) 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022)

  กล่องบุหรี่ที่ระลึก : นิสิตคณะรัฐประศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาาลัย รุ่นแรกขอมอบไว้เป็นที่รฤก แด่อาจารย์มาลัย หุวะนันทน์ ในการที่ย้ายเข้าประจำการกระทรวงมหาดไทย วันที่ 18 มิถุนายน 2492 , ผู้บริจาควัตถุ : รองศาสตราจารย์ ดร.อุมา หุวะนันทน์
 • Thumbnail

  กล่องบุหรี่ : ศาสตราจารย์ ดร.มาลัย หุวะนันทน์(2/4) 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2022)

  กล่องบุหรี่ที่ระลึก ให้คุณมาลัย หุวะนันท์ ไว้เป็นที่ระลึกด้วยความอาลัยรักในการที่ต้องจากกรมพลศึกษาไป, ข้าราชการกรมพลศึกษา วันที่ 4 มีนาคม 2498 , ผู้บริจาควัตถุ : รองศาสตราจารย์ ดร.อุมา หุวะนันทน์
 • type-icon

  การขยายโอกาสทางการศึกษา 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  สถาบันได้เปิดมิติใหม่ทางการศึกษาในปี พ.ศ.2530 เมื่อคณะรัฐประศาสนศาสตร์เปิดหลักสูตรปริญญาโทภาคพิเศษสำหรับนักบริหาร ทำการสอนนอกเวลาราชการเพื่อให้ผู้ที่ไม่สามารถมาเรียนในเวลาปกติได้มีโอกาสศึกษาต่อในปีต่อมา คณะต่างๆ ได้เปิดการเรียนการสอนภาคพิเศษในกรุงเทพมหานครมากขึ้น
 • type-icon

  การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  ในยุคเริ่มต้นของการก่อตั้งสถาบันมีหน่วยราชการไม่กี่แห่งที่ฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงซึ่งสถาบันดำเนินการฝึกอบรมโดยคณะและสำนักในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องใน พ.ศ.2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานชื่อใหม่แก่สำนักฝึกอบรมว่า "สำนักสิริพัฒนา” หมายถึง สำนักที่มีหน้าที่จัดการพัฒนาอันดียิ่งเป็นสิริมงคลอย่างหาที่เปรียบมิได้แก่สถาบัน และเจ้าหน้าที่ทุกคน
 • type-icon

  การวิจัยเพื่อต่อยอดความรู้ 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-09)

  การวิจัย เป็นสิ่งจำเป็นและขาดไม่ได้ในสถาบันการศึกษาระดับสูง และเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่ผู้ทำวิจัย สถาบันเล็งเห็นความสำคัญของการวิจัยได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมงานวิจัยเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้
 • type-icon

  การศึกษาระดับปริญญาเอกและวิทยาลัยนานาชาติ 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-12)

  การเปิดสอนระดับปริญญาเอกและวิทยาลัยนานาชาติของสถาบันซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมรับการพัฒนาในระดับภูมิภาคเช่นAECและในระดับโลกต่อไปในอนาคต
 • type-icon

  กำเนิดนิด้า 

  สำนักบรรณสารการพัฒนา (สำนักบรรณสารการพัฒนา, 2021-08)

  กำเนิดนิด้า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • Thumbnail

  ข่าวนิด้า ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2557 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014-07)

  ข่าวนิด้า ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2557
 • Thumbnail

  ข่าวนิด้า ปีที่ 22 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2557 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014-09)

  ข่าวนิด้า ปีที่ 22 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2557
 • Thumbnail

  ข่าวนิด้า ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 กันยายน - ธันวาคม 2557 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014-09)

  ข่าวนิด้า ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 กันยายน - ธันวาคม 2557
 • Thumbnail

  ข่าวนิด้า ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015-01)

  ข่าวนิด้า ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2558
 • Thumbnail

  ข่าวนิด้า ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 มีนาคม - เมษายน 2558 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015-03)

  ข่าวนิด้า ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 มีนาคม - เมษายน 2558
 • Thumbnail

  ข่าวนิด้า ปีที่ 23 ฉบับที่ 4 พฤษภาคม - มิถุนายน 2558 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015-05)

  ข่าวนิด้า ปีที่ 23 ฉบับที่ 4 พฤษภาคม - มิถุนายน 2558
 • Thumbnail

  ข่าวนิด้า ปีที่ 24 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2559 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016-07)

  ข่าวนิด้า ปีที่ 24 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2559
 • Thumbnail

  ข่าวนิด้า ปีที่ 24 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2559 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016-09)

  ข่าวนิด้า ปีที่ 24 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2559
 • Thumbnail

  ข่าวนิด้า ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016-11)

  ข่าวนิด้า ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559
 • Thumbnail

  ข่าวนิด้า ปีที่ 25 ฉบับที่ 1/2561 กรกฎาคม - ตุลาคม 2560 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017-07)

  ข่าวนิด้า ปีที่ 25 ฉบับที่ 1/2561 กรกฎาคม - ตุลาคม 2560
 • Thumbnail

  ข่าวนิด้า ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017-01)

  ข่าวนิด้า ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560
 • Thumbnail

  ข่าวนิด้า ปีที่ 25 ฉบับที่ 2/2561 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017-11)

  ข่าวนิด้า ปีที่ 25 ฉบับที่ 2/2561 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560