Show simple item record

dc.contributor.advisorชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorดำรง แก้วไสยth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:16:57Z
dc.date.available2014-05-05T09:16:57Z
dc.date.issued1966th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1003
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2509.th
dc.description.abstractวัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์.-th
dc.description.abstract1. เพื่อจะทำการศึกษาและพิสูจน์ว่า การตั้งตำรับยาตำราหลวงขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือราษฎรในชนบทนั้น เป็นการถูกต้องและเป็นมูลเหตุสำคัญก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการบำบัดรักษาโรคทางยา จากยาไทยแผนโบราณเป็นยาแบบฝรั่งมากขึ้น และเป็นรากฐานสำคัญของโครงการจำหน่ายยาตำราหลวงของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยในปัจจุบันth
dc.description.abstract2. เพื่อแสดงถึงเหตุผลตลอดจนประโยชน์และความจำเป็นในการที่กระทรวงมหาดไทยต้องเป็นเจ้าของเรื่องในโครงการนี้ ซึ่งโดยปกติควรจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข.th
dc.description.abstract3. เป็นการศึกษาให้ทราบถึงองค์การที่ทำหน้าที่และวิธีการบริหารงานของโครงการจำหน่ายยาตำราหลวง รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและหาวิธีแก้ไข.th
dc.description.abstract4. เพื่อพิสูจน์ความมุ่งหมายของโครงการจำหน่วยยาตำราหลวงว่าได้ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนนายแพทย์และยาที่มีคุณภาพดีของราษฎรในชนบทได้อย่างไรบ้าง ทั้งนี้จะเป็นการแสดงเหตุผลว่ากระทรวงมหาดไทยได้วางระบบการช่วยเหลือได้ตรงกับความต้องการของราษฎรและเป็นระบบที่ดีเหมาะแก่กาละเทศะth
dc.description.abstractหลังจากที่ได้ทำการศึกษาโดยละเอียดตามหัวข้อดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้สรุปข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้แก่.-th
dc.description.abstract1. ปรับปรุงหน่วยงานในการดำเนินการ โดยให้ระบุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานให้ชัดเจน แบ่งส่วนงานให้ถูกต้องและจัดตัวบุคคลให้เหมาะสมth
dc.description.abstract2. วางระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายและการเก็บเงินทุนหมุนเวียน ปรับปรุงระเบียบเดิมให้รัดกุมยิ่งขึ้นth
dc.description.abstract3. วางระเบียบว่าด้วยการดำเนินการจำหน่ายยาตำราหลวง เกี่ยวแก่วิธีจำหน่าย วิธีจัดจำหน่ายยาตำราหลวงให้แก่ลูกค้า และวิธีปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการตั้งตัวแทนจำหน่ายยาตำราหลวงประจำเขต เป็นต้นth
dc.description.abstract4. ปรับปรุงตัวเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกลางจำหน่ายยาตำราหลวง.th
dc.description.abstract5. การดำเนินการจำหน่ายยาตำราหลวงต้องวางแผนงานล่วงหน้า เช่น วางแผนเกี่ยวกับการส่งเสริมการจำหน่าย ฯลฯ.th
dc.description.abstract6. ปรับปรุงการประสานงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุข.th
dc.description.abstract7. ปรับปรุงยาตำราหลวง.th
dc.description.abstract8. จัดให้มีการประเมินผลการดำเนินการจำหน่ายยาตำราหลวง โดยให้กระทรวงมหาดไทยทำแบบสอบถามไปยังนายอำเภอต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้นายอำเภอรายงานผลการจำหน่ายตามแบบกรอกรายการทุก ๆ 6 เดือน หรือภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และให้กระทรวงสาธารณสุขทำแบบสอบถามไปยังนายแพทย์อนามัยจังหวัดทั่วประเทศ และให้นายแพทย์อนามัยจังหวัดรายงานผลการจำหน่ายเช่นเดียวกัน.th
dc.format.extent227 หน้า.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subject.lccRM 671 .A2 ด217th
dc.subject.otherยาตำราหลวงth
dc.titleการจำหน่ายยาตำราหลวงของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยth
dc.typeTextth
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้นth
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาen
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตen
thesis.degree.levelปริญญาโทth
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record