Show simple item record

dc.contributor.advisorมาลัย หุวะนันทน์, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorจำนงค์ บุญชูth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:16:58Z
dc.date.available2014-05-05T09:16:58Z
dc.date.issued1966th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1007
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2509.th
dc.description.abstractกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการปกครองท้องที่ การบำบัดทุกข์บำรุงสุข การป้องกันสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ นับว่าเป็นกระทรวงที่ปฏิบัติภารกิจสำคัญเพื่อสร้างความมั่นคงแก่ชีวิตประจำวันของชาวไทยทั่วประเทศ ฉะนั้น จึงจำเป็นที่กระทรวงมหาดไทยจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้งการให้คำแนะนำชี้แจงแก่ผู้รับการตรวจด้วย ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยขึ้นth
dc.description.abstractจากผลการศึกษาค้นคว้า ผู้เขียนเห็นว่ายังมีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่ควรจะได้รับการแก้ไข ปรับปรุง ปัญหาต่าง ๆ ได้แก่.-th
dc.description.abstract1. ปัญหาเกี่ยวกับการคัดเลือกตัวบุคคลที่จะแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจราชการ ผู้ตรวจการควรจะเป็นผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานในสาขาต่าง ๆ ของกระทรวงมหาดไทย และควรต้องมีคุณสมบัติอื่น ๆ เช่น มีความรู้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาปกครอง เคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และมีประวัติดีเด่นในราชการฯ.th
dc.description.abstract2. ปัญหาเกี่ยวกับการมอบงานพิเศษให้ผู้ตรวจราชการฯ ไม่ควรให้มากเกินไป งานส่วนใหญ่ควรเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของผู้ตรวจตามปกติ และควรมอบหมายงานที่เห็นว่าจำเป็นจริง ๆเพราะไม่มีคนอื่นสามารถปฏิบัติได้ดีเท่า.th
dc.description.abstract3. ปัญหาเกี่ยวกับการเพิ่มพูนสมรรถภาพของผู้ตรวจราชการฯ ควรจะจัดทำโดยจัดทำคู่มือผู้ตรวจราชการ จัดให้มีสัมมนาผู้ตรวจราชการ แจ้งแผนงานและโครงการดำเนินงานต่าง ๆ ของกระทรวงมหาดไทย ส่งสำเนารายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจแต่ละคนให้ผู้ตรวจอื่นที่เกี่ยวข้องทราบ และจัดทำเอกสารวิชาการเกี่ยวกับเทคนิคใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานตามหลักวิชาการบริหารงานสมัยใหม่th
dc.description.abstract4. ปัญหาเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลงานที่รับการตรวจ ควรจะได้กำหนดแบบพิมพ์สำหรับใช้ในการติดตามและประเมินผลงานให้รัดกุมth
dc.description.abstract5. ปัญหาเกี่ยวกับการวางแผนการตรวจราชการ การตรวจราชการโดยเฉพาะการตรวจราชการตามโครงการดำเนินงานต่าง ๆ ของกระทรวงมหาดไทยตามส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ควรจะได้มีการวางแผนการตรวจไว้ล่วงหน้าเป็นขั้น ๆ.th
dc.format.extent119 หน้า.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subjectการตรวจราชการth
dc.subjectกระทรวงมหาดไทยth
dc.subject.lccJQ 1746 จ215th
dc.subject.otherผู้ตรวจราชการth
dc.titleการตรวจราชการในหน้าที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยth
dc.typeTextth
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้นth
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาen
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตen
thesis.degree.levelปริญญาโทth
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record