Show simple item record

dc.contributor.advisorชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorสมนึก ชูวิเชียรth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:16:58Z
dc.date.available2014-05-05T09:16:58Z
dc.date.issued1967th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1011
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (รป.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2510.th
dc.description.abstractวัตถุประสงค์ของการลงทะเบียนราษฎรนั้นเพื่อประโยชน์ในการเกณฑ์ทหารป้องกันประเทศ ในการเก็บภาษี ในการเกณฑ์พลเมืองเพื่อทำกิจการบางอย่าง เพื่อทราบสถิติจำนวนราษฎร เพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้ง และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมพลเมืองเพื่อความปลอดภัยของประเทศ ด้วยเหตุที่การทะเบียนราษฎรมีความสำคัญต่อระบบการปกครอง ทางราชการจึงได้ปรับปรุงแก้ไขการจดทะเบียนราษฎรตลอดมา ส่วนใหญ่แก้ไขในรูปของการจัดระบบงานth
dc.description.abstractจากการศึกษาผู้เขียนได้พบว่า เจ้าหน้าที่ในการจดทะเบียนราษฎรจำนวนน้อยไม่พอปฏิบัติงาน งานบางอย่างทำซ้ำซ้อนเสียเวลามาก สำนักทะเบียนอยู่ห่างไกลกันทำให้ไม่สะดวกแก่การประสานงานในระหว่างสำนักทะเบียน และขาดการประสานงานกับหน่วยราชการภายนอก ในการแต่งตั้งถอดถอนและการสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานก็ไม่ได้กำหนดคุณสมบัติไว้จึงปรากฏว่านายทะเบียนตำบลส่วนมากขาดความรู้ บางคนไม่สามารถ พูด อ่าน และเขียนหนังสือไทยได้ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการทะเบียนเป็นผู้ที่มีงานประจำอยู่แล้วไม่อาจอุทิศเวลาทั้งหมดให้แก่งานทะเบียนราษฎรได้ นอกจากนี้นายทะเบียนยังได้รับค่าตอบแทนน้อย ต้องประกอบอาชีพอย่างอื่นด้วย เมื่อราษฎรไปติดต่อมักไม่ค่อยพบ ทำให้เบื่อหน่ายและเกิดความผิดพลาด นอกจากนี้ยังมีปัญหาในทางการเงินและการบริหารอื่น ๆ อีก ผู้เขียนได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขคือ.-th
dc.description.abstract1. ควรเลิกทำทะเบียนคนเสียจะทำให้ลดปริมาณงาน แต่ให้เก็บรักษาสูติบัตรเป็นหลักฐานแสดงสิทธิตามกฎหมายไว้ที่สำนักงานกลางทะเบียนราษฎร และให้ใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบแทนบัตรทะเบียนคนth
dc.description.abstract2. จัดให้มีการฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรเป็นรุ่น ๆ.th
dc.description.abstract3. ควรรวบรวมทะเบียนการจัดทำทะเบียนราษฎรซึ่งได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขมาแล้วไว้ในที่เดียวกัน ตลอดจนจัดพิมพ์เป็นคู่มือให้สามารถเข้าใจง่าย.th
dc.description.abstract4. จัดหาตู้เหล็กเก็บทะเบียนบ้านและสำเนาทะเบียนบ้านให้แก่สำนักทะเบียนต่าง ๆ ให้เพียงพอth
dc.description.abstract5. ควรตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาปริมาณทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนแต่ละแห่งเพื่อกำหนดจำนวนเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับงานth
dc.description.abstract6. ควรกำหนดระยะเวลาการแจ้งเกิดและแจ้งย้ายที่อยู่ให้น้อยลง คือลดลงให้เหลือภายใน 3 วัน แทนที่จะเป็น 15 วันth
dc.description.abstract7. ควรเก็บค่าธรรมเนียมการจัดและรับรองสำเนาทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครกรุงเทพ เช่นเดียวกับสำนักทะเบียนแห่งอื่น เพื่อนำรายได้จากการนี้ไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎร และทำให้บุคคลเสมอกันในทางกฎหมาย.th
dc.format.extent216 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subject.lccHA 38 ส16th
dc.subject.otherทะเบียนราษฎร์th
dc.titleการทะเบียนราษฎรในหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยth
dc.typeTextth
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้นth
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาen
thesis.degree.nameรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตen
thesis.degree.levelปริญญาโทth
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record