การนำวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ในการพิจารณาบรรจุ แต่งตั้งเลื่อนเงินเดือน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งและการส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการของกรมการปกครอง

Citation
สมัย ฮมแสน (1968). การนำวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ในการพิจารณาบรรจุ แต่งตั้งเลื่อนเงินเดือน เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งและการส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการของกรมการปกครอง. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1012.
View online Resources
Collections