Show simple item record

dc.contributor.advisorมาลัย หุวะนันทน์, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorบุญเรือง กระบวนรัตน์th
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:01Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:01Z
dc.date.issued1966th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1022
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2509.th
dc.description.abstractวิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาถึงการจัดระบบงานของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร การบริหารโรงเรียน ปัญหาการบริหารและผลสำเร็จของโรงเรียนช่างฝีมือทหารในการผลิตช่างฝีมือให้กับกองทัพไทย โรงเรียนช่างฝีมือทหารเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2503 โดยขึ้นอยู่ในสังกัดกรมการศึกษาและวิจัย กระทรวงกลาโหม ด้วยความร่วมมือของรัฐบาลออสเตรเลียในด้านอุปกรณ์เครื่องจักรกล เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ในการเรียนth
dc.description.abstractจากการศึกษาปรากฏว่ามีปัญหาต่าง ๆ ในด้านการบริหารงานบุคคล กล่าวคือ ผู้ที่เป็นครูในโรงเรียนช่างฝีมือทหารไม่เคยเป็นครูมาก่อนจึงไม่เข้าใจหลักการถ่ายทอดความรู้ ควรจะได้มีการฝึกอบรมเพื่อแนะนำวิธีการที่ถูกต้องในการเป็นครูสอนวิชาช่าง ควรจัดสวัสดิการของครูและเจ้าหน้าที่ให้ดีเพื่อให้มีกำลังใจ และควรจัดให้มีระบบการตรวจแนะนำที่ดีพอ ในด้านการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ควรจะมีวิธีการคัดเลือกที่รัดกุม โรงเรียนควรจะได้กำหนดจำนวนผู้ที่เข้าเรียนในสาขาวิชาหนึ่ง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของราชการทหาร ส่วนหลักสูตรก็จะต้องได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ สำหรับโรงฝึกงาน ควรจะมีลักษณะไม่ขัดต่อสุขภาพอนามัยของผู้ฝึก ผู้ออกแบบแปลนจะต้องเข้าใจความต้องการของช่างโรงฝึก งานจะต้องมีระเบียบ มีการควบคุม มีการป้องกันเพื่อให้กิจการภายในโรงฝึกงานเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยเพื่อให้การฝึกเป็นไปตามหลักสูตรและได้ผล นอกจากนี้ผู้เขียนได้เสนอว่า โรงเรียนควรจัดหอพักสำหรับนักเรียนภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อขจัดอุปสรรคเรื่องการมาเรียนสายของนักเรียน การเรียนพลศึกษาก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอาชีพช่าง ฉะนั้นโรงเรียนจะต้องมีอุปกรณ์การฝึก เช่น โรงยิมเนเซียม สนามกีฬา และเครื่องใช้ต่าง ๆ อย่างไรก็ดีในตอนท้ายของวิทยานิพนธ์ผู้เขียนได้สรุปไว้ว่า ทางโรงเรียนก็ได้จัดปรับปรุงแก้ไขอาคารสถานที่ตลอดจนโรงฝึกงานอยู่เรื่อยมา ด้านการบริหารงานบุคคลได้จัดปรับปรุงแก้ไขสับเปลี่ยนฝึกอบรมครู เจ้าหน้าที่ ตามความเหมาะสมกับเวลาและงบประมาณ ด้านการเงินโรงเรียนได้ของบประมาณเพิ่มเติมและได้รับเพิ่มขึ้นทุกปีตามความจำเป็น นับว่าทางโรงเรียนได้บริหารงานของโรงเรียนได้ผลสมความมุ่งหมายของทางราชการอยู่แล้ว.th
dc.format.extent124 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subjectโรงเรียนช่างฝีมือทหารth
dc.subject.lccLC 1081 บ43th
dc.subject.otherโรงเรียนช่างฝีมือทหาร -- การบริหารth
dc.subject.otherการศึกษาทางอาชีพ -- ไทยth
dc.titleการบริหารงานของโรงเรียนช่างฝีมือทหารth
dc.typeTextth
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้นth
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาen
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตen
thesis.degree.levelปริญญาโทth
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record