Show simple item record

dc.contributor.advisorขัตติยา กรรณสูต, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorผสม เพชรจำรัสth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:03Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:03Z
dc.date.issued1967th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1030th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2510.th
dc.description.abstractวิทยานิพนธ์เรื่องนี้มุ่งชี้ให้เห็นปัญหาสถานการณ์และข้อขัดข้องต่าง ๆ ด้านการส่งเสริมการเกษตรซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลและนักบริหารงานส่งเสริมการเกษตรในระดับสูงได้ทราบถึงข้อมูลและปัญหาต่าง ๆ ทางการบริหารทั้งทางด้านเกษตรกรและด้านการบริหารงานของรัฐบาลอันเป็นกลไกที่จะช่วยให้การบริหารงานพัฒนาการเกษตรในโครงการพัฒนาการเศรษฐกิจของชาติว่าสามารถประสบผลสำเร็จเพียงใดหรือไม่ และถ้ามีปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ก็จะแก้ไขได้โดยวิธีใดบ้าง.th
dc.description.abstractจากผลการศึกษาปรากฏว่าการบริหารงานในหน้าที่ของพนักงานส่งเสริมการเกษตรนั้นประสบปัญหาต่าง ๆ คือth
dc.description.abstract1. ปัญหาในการวางแผน กล่าวคือ การวางแผนหลักและกำหนดการให้สอดคล้องกับแผนซึ่งจะพัฒนาการบริหารงานส่งเสริม กำหนดการต่าง ๆ ของการบริหารงานส่งเสริมการเกษตรของประเทศไทยนั้นต่างกรมต่างกำหนดขึ้น ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนี้ยังไม่มีความแน่นอนในนโยบายและแผนth
dc.description.abstract2. ปัญหาการปฏิบัติตามแผน เนื่องจากมีมูลเหตุอันเป็นอุปสรรคทำให้ไม่อาจปฏิบัติงานตามแผนได้ มูลเหตุเหล่านั้นได้แก่ การแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานไม่เหมาะสม หน้าที่และความรับผิดชอบมีลักษณะซ้อนกัน ขาดการประสานงานที่ดี และขาดแคลนปัจจัยที่ใช้ในการบริหารงานส่งเสริมth
dc.description.abstract3. ขาดการติดตามผลงาน ทำให้ไม่ทราบสถานการณ์และปัญหาที่แท้จริงซึ่งเกิดขึ้นแก่การปฏิบัติงานของนักส่งเสริมth
dc.description.abstractปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ผู้เขียนได้ให้ข้อเสนอแนะ คือ .-th
dc.description.abstract1. ให้มีการปรับปรุงเกี่ยวกับปัจจัยและจักรกลในการบริหาร ในด้านกำลังคน งบประมาณ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการบริหารให้เพียงพอกับความต้องการ.th
dc.description.abstract2. ให้ปรับปรุงแก้ไขส่วนราชการที่มีหน้าที่ด้านบริการส่งเสริมth
dc.description.abstract3. ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปรับปรุงหลักสูตรโดยพิจารณาจากความต้องการด้านตลาดที่จะรับผู้สำเร็จจากการศึกษา ว่าตลาดกำลังต้องการนักวิชาการประเภทใด จำนวนเท่าไร โดยจัดหน่วยประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ และด้านธุรกิจเอกชนเพื่อช่วยให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมีผลสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศth
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2014-05-05T09:17:03Z (GMT). No. of bitstreams: 2 nida-ths-b10504.pdf: 5656372 bytes, checksum: 5b59fb725913857e695ccf614a421be7 (MD5) nida-ths-b10504ab.pdf: 412102 bytes, checksum: 95fb36a38bf4c094d5aa998b992a12bb (MD5) Previous issue date: 1967th
dc.format.extent229 หน้า.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subject.lccS 293 .Z ผ18th
dc.subject.otherเกษตรกรรม -- ไทยth
dc.titleการบริหารงานในหน้าที่ของพนักงานกสิกรรมและพนักงานข้าวจังหวัดและอำเภอth
dc.typeTextth
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelปริญญาโทth
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record