การบริหารงานพัสดุ : ศึกษาเฉพาะกรณี : การเก็บรักษาพัสดุเปรียบเทียบระหว่างคลังอะไหล่ยนต์ คลังพัสดุกองตำรวจน้ำ กับ คลังอะไหล่เครื่องจักรกล บริษัทดีทแฮล์ม จำกัด

Citation
กุลธร เศรษฐจันทร (1974). การบริหารงานพัสดุ : ศึกษาเฉพาะกรณี : การเก็บรักษาพัสดุเปรียบเทียบระหว่างคลังอะไหล่ยนต์ คลังพัสดุกองตำรวจน้ำ กับ คลังอะไหล่เครื่องจักรกล บริษัทดีทแฮล์ม จำกัด. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1034.
View online Resources
Collections