Show simple item record

dc.contributor.advisorชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorอยุธย์ คชพิมพ์th
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:07Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:07Z
dc.date.issued1966th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1047
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,2509.th
dc.description.abstractนับแต่มีการปฏิรูปการปกครองในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แนวทางการปกครองตำบลและหมู่บ้านมีลักษณะไปในทางที่จะให้ประชาชนในตำบล หมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการปกครองและดำเนินกิจการของตำบล หมู่บ้าน มากขึ้น แม้ว่าความพยายามเช่นนี้จะได้หยุดชงักไปบ้างตามสมัยและวาระต่าง ๆ แต่ในที่สุดกลายเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยเฉพาะในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในอันที่จะให้ตำบลมีการปกครองอย่างจริงจังโดยจัดตั้งสภาตำบล ต่อมาก็จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น กิจการเหล่านี้ยังจะต้องพัฒนาต่อไปอีกมาก แต่จะต้องใช้เวลาบ้างเพราะมีอุปสรรคหลายประการ อุปสรรคเหล่านั้นได้แก่ อิทธิพลปรัชญาการปกครองดั้งเดิมซึ่งมีลักษณะเป็นบิดากับบุตร การอบรมทางสังคมซึ่งบิดามารดาจะอบรมสั่งสอนบุตรให้ว่าง่าย เคารพเชื่อฟังข้าราชการฯลฯ สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในชนบทซึ่งยึดอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ทำให้ยากจน การศึกษาต่ำ ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง และอุปสรรคประการสุดท้ายได้แก่ ระเบียบแบบแผนที่เป็นอุปสรรคต่อการปกครองตนเอง เช่น ระเบียบที่ส่งเสริมระบบข้าราชการและระเบียบแบบแผนที่ไม่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติหน้าที่th
dc.description.abstractเมื่อได้ศึกษาข้อจำกัดต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วผู้เขียนได้เสนอแนะข้อควรพิจารณาในการปรับปรุงแก้ไข คือ.-th
dc.description.abstract1. การเข้าถึงประชาชน ให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้าราชการในส่วนภูมิภาคทุกระดับ จัดให้มีการฝึกอบรมโดยเน้นหนักในเรื่องวิธีการเข้าถึงประชาชน ความรับผิดชอบของข้าราชการต่อประชาชน และโครงการพัฒนาพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย นอกจากนี้ควรจะได้ทำการปรับปรุงแก้ไขกำนันผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยวิธีการฝึกอบรมเช่นกัน การปรับปรุงระเบียบแบบแผนของทางราชการ และการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงผลการปฏิบัติงานของทางราชการโดยทางวิทยุ โทรทัศน์ และพิมพ์เอกสารเผยแพร่ก็เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างข้าราชการกับประชาชนth
dc.description.abstract2. ยกระดับความเป็นอยู่และมาตรฐานการศึกษาในชนบท โดยวางแผนพัฒนาชนบทโดยทั่วไป และการวางโครงการพัฒนาของภาคต่าง ๆ ควรให้ประสานงานกันและต้องกำหนดไว้ให้แน่นอน รัฐบาลจะต้องทุ่มเทเงินให้อย่างมหาศาลเพื่อเร่งรัดพัฒนาชนบทให้เต็มที่ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบทโดยตรง เช่น กรมการพัฒนาชุมชนและสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท ควรจะได้ร่วมมือประสานงานกันอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ดีในตอนท้ายผู้เขียนได้สรุปว่า แม้ว่าจะได้มีการแก้ไขรูปการปกครองตำบลไปในรูปใดก็ตาม ถ้าการปฏิบัติตัวของทั้งฝ่ายข้าราชการและฝ่ายประชาชนยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้วจะไม่บังเกิดผลอย่างใดเลย จึงควรจะมีการฝึกอบรมอย่างจริงจังทุกระดับและมีการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในด้านนี้โดยเฉพาะ และข้าราชการจะต้องยอมลดศักดิ์ศรีลงบ้างด้วยการยอมรับฟังคำวิพากย์วิจารณ์ของประชาชนth
dc.format.extent175 หน้า.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subject.lccJS 7401 .A2 อ16th
dc.subject.otherการบริหารรัฐกิจ -- ส่วนภูมิภาคth
dc.subject.otherกำนันth
dc.subject.otherผู้ใหญ่บ้านth
dc.titleการปกครองตำบลและหมู่บ้านของประเทศไทยth
dc.typeTextth
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้นth
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาen
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตen
thesis.degree.levelปริญญาโทth
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record