Show simple item record

dc.contributor.advisorชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorโสภณ ปภาพจน์th
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:11Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:11Z
dc.date.issued1966th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1063
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (รป.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2509.th
dc.description.abstractแม้จะเป็นที่ประจักษ์ว่ามีความต้องการกำลังคนระดับมัธยมศึกษาอยู่มากก็ตามแต่ปรากฏว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษา ม.ศ. 3 และ ม.ศ. 5 ยังหางานทำไม่ได้เป็นจำนวนมาก ผู้เขียนจึงเกิดความสนใจทำการศึกษาเรื่องนี้เพื่อจะได้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนากำลังคนระดับมัธยมศึกษา.th
dc.description.abstractจากการศึกษาปรากฏว่า นอกจากปริมาณนักเรียนที่ผลิตได้ในปัจจุบันจะไม่พอแก่ความต้องการทางเศรษฐกิจแล้ว นักเรียนที่ผลิตออกมายังมีคุณภาพไม่เหมาะสม กล่าวคือ หลักสูตรเน้นไปทางด้านเรียนต่อมหาวิทยาลัยมาก และการสอนในระดับ ม.ศ. 1,2,3, ก็เป็นการสอนวิชาสามัญนักเรียน นักเรียนไม่มีโอกาสที่จะเลือกเรียนวิชาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานประกอบอาชีพอย่างเพียงพอ นอกจากนั้นโรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาดวัตถุอุปกรณ์ที่จะให้ครูใช้ในการสาธิต และให้นักเรียนฝีกในการเรียนวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ และศิลปปฏิบัติซึ่งถือว่าเป็นวิชาสำคัญขั้นมูลฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่วนวิธีการสอนในปัจจุบันก็ยังเน้นเพื่อให้นักเรียนสอบไล่ได้เป็นสำคัญโดยครูมักจะสอนหนักไปทางทฤษฎี ขาดการฝึกทักษะในการปฏิบัติงาน และการวัดผลก็ยังคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ไม่อาจวัดผลได้โดยสมบูรณ์เพราะข้อสอบมิได้ปรับเข้ามาตรฐานเดียวกัน จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องหลักสูตรการสอน อุปกรณ์การสอน วิธีสอนและการวัดผล คุณภาพของครู การบริหารโรงเรียน และการแนะแนว ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่จะได้บุคคลที่มีพื้นฐานการศึกษาเหมาะสมกับความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในตอนท้ายของวิทยานิพนธ์ผู้เขียนได้เสนอแนะข้อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ดังกล่าวไว้ 8 ประการสำคัญ ๆ คือ.-th
dc.description.abstract1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปริมาณของนักเรียน กล่าวคือ ทางโรงเรียนจะต้องหาทางลดอัตราการออกของนักเรียนระหว่าง ม.ศ. 3-5 ให้เหลือร้อยละ 10.th
dc.description.abstract2. หลักสูตรควรจะให้มีการปรับปรุง และลดวิชาที่เหมือนกันระหว่างหลักสูตรสายสามัญและสายอาชีพ.th
dc.description.abstract3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์การสอนให้พอกับความต้องการโดยใช้เงินงบประมาณบำรุงการศึกษา หรือความช่วยเหลือจากต่างประเทศ และควรจัดให้มีห้องสมุดth
dc.description.abstract4. วิธีการสอนควรให้มีการวิเคราะห์ปัญหาด้านการวิพากษ์วิจารณ์ ให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเอง ให้มีการฝึกอบรมครู หาครูอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและปริมาณพอth
dc.description.abstract5. เกี่ยวกับตัวครู ควรควบคุมบรรจุครูที่มีวุฒิ ยกระดับมาตรฐานของครู รายได้ของครูและอัตราส่วนระหว่างครูต่อนักเรียนควรเป็น 1 : 25.th
dc.description.abstract6. เกี่ยวกับการวัดผล กระทรวงศึกษาธิการควรจัดทำข้อทดสอบแบบปรนัยปรับให้เข้ามาตรฐานทั่วประเทศth
dc.description.abstract7. เกี่ยวกับการจัดรูปโรงเรียน ควรส่งเสริมและขยายสายเตรียมอาชีพให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และควรจัดโรงเรียนมัธยมแบบประสมที่มีทั้งสายสามัญ สายทั่วไป และสายอาชีพบางสาขา รวมอยู่ในโรงเรียนเดียวกัน หลักสูตรของโรงเรียนแบบประสม ควรสนับสนุนทั้งวิชาให้เรียนก่อนที่จะเรียนวิชาชีพ และวิชาเลือกth
dc.format.extent178 หน้า.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subject.lccLB 1617 .T3 ส86th
dc.subject.otherการศึกษาขั้นมัธยมth
dc.subject.otherกำลังคนth
dc.titleการผลิตกำลังคนระดับมัธยมศึกษาเพื่อสนองความต้องการทางเศรษฐกิจของประเทศไทยth
dc.typeTextth
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้นth
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาen
thesis.degree.nameรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตen
thesis.degree.levelปริญญาโทth
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record