Show simple item record

dc.contributor.advisorธวัช ฉัตระเนตร, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorศุภรัชต์ โชติกญาณth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:12Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:12Z
dc.date.issued1968th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1066
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2511.th
dc.description.abstractเป็นการศึกษาวิเคราะห์เฉพาะการฝึกอบรมระดับหัวหน้างานตามโครงการ ซึ่งการฝึกอบรมนี้แบ่งเวลาการฝึกอบรมออกเป็น 4 ระยะคือ ระยะที่ 1 ระยะซึ่งหนักทางทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ ระยะที่ 2 การฝึกอบรมในการปฏิบัติงานจริง ๆ ระยะที่ 3 และระยะที่ 4 เหมือนระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ตามลำดับ แต่ผู้เขียนได้ทำการศึกษาเพียง 3 ระยะth
dc.description.abstractจากผลการศึกษาปรากฏว่าบริษัทเอสโซ่ฯ มีวิธีการฝึกอบรมหัวหน้างานของบริษัทได้เหมาะสมและมีประสิทธิผล แต่อย่างไรก็ดีผู้เขียนได้สรุปและแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โดยแบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 3 ประการคือ .-th
dc.description.abstract1. การดำเนินการก่อนการฝึกอบรม ควรมีแผนดำเนินการทั้งในด้านการฝึกอบรม ผู้ทำหน้าที่ฝึกอบรมเพื่อให้ทราบถึงวิธีการฝึกอบรม และหลักสูตรที่ใช้ในการอบรม ในด้านการหาความจำเป็นในการอบรมเพื่อให้การฝึกอบรมได้ตรงกับความต้องการที่มีอยู่ ในด้านวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ควรกำหนดให้แน่นอนเพื่อให้ทุกคนทราบและหาทางดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ในด้านการปฐมนิเทศผู้บังคับบัญชาของผู้ฝึกอบรมเพื่อให้เขาทราบว่าจะต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติอย่างไรต่อการฝึกอบรมนี้th
dc.description.abstract2. การดำเนินการฝึกอบรม ผู้เขียนสรุปและให้ข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมในชั้นเรียน และการฝึกอบรมระหว่างปฏิบัติการ สำหรับการฝึกอบรมในชั้นเรียน ผู้เขียนได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระยะเวลาการฝึกอบรม หลักสูตรในการฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรม การจัดบริการและอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม ผู้ให้การฝึกอบรม สถานที่และการจัดห้องฝึกอบรม ส่วนการฝึกอบรมในระหว่างการปฏิบัติงาน ผู้เขียนเสนอข้อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไว้หลายประการที่ทำให้การฝึกอบรมนี้ไม่ได้ผลเท่าที่ควร สมควรแก้ไขตามข้อเสนอแนะในวิทยานิพนธ์นี้th
dc.description.abstract3. การดำเนินการหลังการฝึกอบรม ได้มีการประเมินผลการฝึกอบรมทั้ง 2 ระยะ และในระหว่างการฝึกอบรมระหว่างการทำงานนั้น ผู้ดำเนินการฝึกอบรมยังให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่ได้มอบหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ปฏิบัติร่วมกับผู้บังคับบัญชาอีกด้วย แต่การติดตามผลนี้ผู้เขียนเห็นว่าน้อยเกินไปทำให้ผลงานที่ทำสำเร็จน้อยกว่าควร ควรปรับปรุงให้มีการติดตามผลงานให้ทั่วถึงและบ่อยครั้งยิ่งขึ้นth
dc.format.extent189 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subjectนักบริหารth
dc.subjectหัวหน้างานth
dc.subjectบริษัทเอสโซ่แสตนดาร์ดประเทศไทย -- พนักงาน -- การฝึกอบรมth
dc.subject.lccHF 5549.5 .T7 ศ46th
dc.subject.otherการฝึกอบรมth
dc.titleการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างานของบริษัทเอสโซ่แสตนดาร์ดประเทศไทยจำกัดth
dc.typeTextth
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้นth
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาen
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตen
thesis.degree.levelปริญญาโทth
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record