การพัฒนาชนบท : แนวโน้มความสัมฤทธิ์ผลทางการพัฒนาของโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

Citation
ศรีสุรินทร์ จำปา (1981). การพัฒนาชนบท : แนวโน้มความสัมฤทธิ์ผลทางการพัฒนาของโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1072.
View online Resources
Collections