การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา 3 องค์การบริหารส่วนตำบลใน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

Citation
พระมหาณรงค์ เชื้อบัวเย็น (2009). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา 3 องค์การบริหารส่วนตำบลใน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1075.
View online Resources
Collections