Show simple item record

dc.contributor.advisorชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorเพชร สิทธิสารth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:15Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:15Z
dc.date.issued1966th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1082
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2509.th
dc.description.abstractวัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์.-th
dc.description.abstract1. เพื่อศึกษาถึงกระบวนการวางแผน และการดำเนินงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นรูปใหม่อีกรูปหนึ่งว่ามีความเป็นมาอย่างไร.th
dc.description.abstract2. เพื่อพิจารณาและศึกษาถึงจุดเด่นของงานที่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเป็นส่วนมาก ว่ามีอยู่อย่างไร จะช่วยให้การพัฒนาตามโครงการนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างไรหรือไม่ และth
dc.description.abstract3. เพื่อจะได้เป็นแนวทางที่จะศึกษาให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานตามโครงการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ว่าอาจมีอยู่อย่างไร และจะหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างไรบ้าง.th
dc.description.abstractการศึกษาวิจัยเรื่องนี้มุ่งเฉพาะการดำเนินงานวางแผนในขั้นต้น สำหรับผลการปฏิบัติงานนั้นผู้เขียนยังมิได้ประเมินให้ตรง แต่ศึกษาเพียงคร่าว ๆ เพื่อนำไปสู่ปัญหาบางประการ.th
dc.description.abstractจากการศึกษาปรากฏว่าการดำเนินการวางแผน มีปัญหาสำคัญอยู่ดังนี้คือ.-th
dc.description.abstract1. ปัญหาในการดำเนินงานโดยทั่วไป ปรากฏว่าการตั้งองค์การบริหารยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย การจัดส่วนราชการเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่แต่ละชุดในเขตพัฒนาหนึ่ง ๆ น้อยไป จำนวนหมู่บ้านที่ชุดพัฒนาการเคลื่อนที่เข้าดำเนินการจริง ๆ ต่ำ และกระทรวงมหาดไทยยังไม่สามารถรับมอบเขตพัฒนาการของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ เพราะยังขาดเงิน อุปกรณ์ และขาดครู บริการบางอย่างไม่จำเป็นแก่ประชาชนในท้องถิ่น และการประชาสัมพันธ์กับประชาชนในท้องถิ่นยังไม่กว้างขวาง.th
dc.description.abstract2. ปัญหาเกี่ยวกับด้านบุคคล เนื่องจากเจ้าหน้าที่ดำเนินงานยังไม่เพียงพอ และตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเขตพัฒนาแต่ละเขตควรจะได้คัดเลือกผู้มีภูมิลำเนาในท้องถิ่น หรือสันทัดในสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นนั้นจริง ๆ ให้มากที่สุด นอกจากนี้ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ควรจะได้พิจารณาถึงสาระสำคัญบางประการเพิ่มเติมขึ้นอีกด้วย และระยะเวลาการฝึกอบรมควรขยายให้ยาวขึ้นอีก และควรจัดให้มีผู้นำท้องถิ่นในเขตพัฒนาที่จะเปิดขึ้นได้มีส่วนในการฝึกอบรมด้วย และหลังจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ได้ถอนตัวออกจากเขตพัฒนาแล้ว ควรจัดให้มีการฝึกอบรมอีกครั้ง เพื่อช่วยให้เกิดข้อคิดในการปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ในโอกาสต่อไปให้ดีขึ้น นอกจากปัญหาดังกล่าวแล้วยังมีปัญหาเกี่ยวกับการประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และปัญหาในการดำเนินงานขั้นต่อไป ซึ่งผู้เขียนได้เสนอแนะข้อแก้ไขไว้โดยละเอียดth
dc.format.extent189 หน้า.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subject.lccHT 147 .T3 พ52th
dc.subject.otherการพัฒนาชุมชนth
dc.titleการวางแผนปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่th
dc.typeTextth
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้นth
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาen
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตen
thesis.degree.levelปริญญาโทth
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record