การวางแผนและการบริหารงานของทัณฑสถาน : ศึกษาเฉพาะกรณีทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง

Citation
วิจิตร ชวณิชย์ (1972). การวางแผนและการบริหารงานของทัณฑสถาน : ศึกษาเฉพาะกรณีทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1083.
View online Resources
Collections