Show simple item record

dc.contributor.advisorสมพร แสงชัย, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorวงเดือน กระจ่างวงษ์th
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:18Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:18Z
dc.date.issued1970th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1093
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2513.th
dc.description.abstractการพัฒนาและปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นทุรกันดารนั้น นอกจากรัฐบาลจะได้ริเริ่มโครงการที่ฉับพลัน เช่น การสร้างถนน ขุดบ่อน้ำ การส่งเสริมอาชีพ การช่วยเหลือทางด้านอนามัย การพยายามให้ข้าราชการในส่วนภูมิภาคเข้าถึงประชาชนให้มากขึ้นแล้ว รัฐบาลได้ริเริ่มโครงการอาสาพัฒนาชนบท ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของกรมการพัฒนาชุมชน โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดการฝึกอบรมนิสิตนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่เทียบเท่า แล้วส่งออกไปปฏิบัติงานในชุมชนเล็ก ๆ ตามส่วนภูมิภาคในฐานะอาสาสมัคร ซึ่งมิใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค โดยการเข้าไปคลุกคลีและโน้มน้าวชาวชนบทให้ริเริ่มปรับปรุงสภาพทางเศรษฐกิจ และสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นth
dc.description.abstractผู้เขียนวิทยานิพนธ์เห็นว่า การชักชวนให้มาสมัคร การคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติดีที่สุด เป็นหัวใจสำคัญไม่ว่าในการบริหารงานใด ๆ ก็ตาม จึงได้ศึกษาโดยตั้งปัญหาไว้ว่า ทำอย่างไรจึงจะสามารถชักชวนผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย และอาชีวชั้นสูงสมัครเข้าเป็นอาสาพัฒนามากกว่าปัจจุบัน และจะใช้การสัมภาษณ์อย่างไรจึงจะเป็นเครื่องวัดที่ดีว่าบุคคลที่ได้มาจะเป็นอาสาพัฒนาที่ดี ผู้เขียนเสนอเรื่องโดยกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของกิจกรรมอาสาสมัคร และอาสาพัฒนาในต่างประเทศและประเทศไทย กล่าวถึงหลักการสรรหาบุคคลที่ดีและสิ่งพึงปฏิบัติในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน การดำเนินงานการสรรหาอาสาพัฒนาที่กระทรวงมหาดไทยกำลังทำอยู่ สรุปการค้นพบซึ่งเป็นปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมกับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการสรรหาอาสาพัฒนาของกรมพัฒนาชุมชนth
dc.format.extent200 หน้า.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subjectโครงการอาสาพัฒนาth
dc.subjectกรมการพัฒนาชุมชนth
dc.subjectโครงการอาสาพัฒนาth
dc.subject.lccHT 147 .T3 ว12th
dc.subject.otherการพัฒนาชุมชนth
dc.titleการศึกษาการสรรหาอาสาพัฒนาของกรมการพัฒนาชุมชนth
dc.typeTextth
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้นth
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาen
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตen
thesis.degree.levelปริญญาโทth
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record