Show simple item record

dc.contributor.advisorอมร รักษาสัตย์, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorวิสูตร เกิดเกรียงบุญth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:23Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:23Z
dc.date.issued1967th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1105
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2510.th
dc.description.abstractการที่รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับภัยคอมมิวนิสต์ตามชายแดนนั้น ก่อให้เกิดปัญหาแก่การบริหารงานของนายอำเภอและข้าราชการอำเภอ กล่าวคือต้องรับภาระเพิ่มขึ้นมากจนไม่อาจปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลดีได้ ดังนั้นรัฐบาลจึงได้เพิ่มตำแหน่งปลัดอำเภอโทฝ่ายป้องกันขึ้นอีกตำแหน่งหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับข้าราชการต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้าย และรับผิดชอบในกิจการกองอาสารักษาดินแดนอำเภอ ตลอดจนกิจการป้องกันฝ่ายพลเรือนโดยตรง งานส่วนใหญ่ของปลัดอำเภอโทฝ่ายป้องกันเป็นการบังคับบัญชาควบคุมและอำนวยการใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอระดับกองร้อยปฏิบัติงานรวมกับทหารและตำรวจในการปราบผู้ก่อการร้าย กองทัพบกจึงช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการโอนนายทหารให้กรมการปกครองจำนวนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่นี้ ผู้เขียนวิทยานิพนธ์ได้ศึกษาคุณลักษณะของปลัดอำเภอโทจากทหารแล้วเห็นว่าบุคคลเหล่านี้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานที่จะต้องไปปฏิบัติในสถานะการปัจจุบัน ผู้เขียนยังได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาไว้หลายประการได้แก่th
dc.description.abstract1. ปัญหาเกี่ยวกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ปลัดอำเภอโทควรจะได้ใช้ความรู้ความสามารถให้เข้าถึงประชาชนให้ได้ ควรใช้กำลังปฏิบัติการขั้นรุนแรงเมื่อจำเป็นเท่านั้น และควรเป็นผู้ประสานงานระหว่างข้าราชการกับประชาชนth
dc.description.abstract2. ปัญหาเกี่ยวกับการประสานงาน ควรส่งเสริมให้มีการประสานงานร่วมกับทหารตำรวจ และประชาชนมากขึ้นth
dc.description.abstract3. ในด้านคุณลักษณะของปลัดอำเภอโทฝ่ายป้องกันนั้น ปรากฏว่ายังขาดการศึกษษและประสบการณ์เกี่ยวกับผู้ก่อการร้ายเท่าที่ควร ทางกรมการปกครงควรเพิ่มเติมการฝึกอบรมบ้างในโอกาสอันควร.th
dc.description.abstract4. นายอำเภอควรหลีกเลี่ยงการมอบหน้าที่อื่น ๆ ที่มีลักษณะต้องปฏิบัติงานในสำนักงานอำเภอเป็นประจำ ให้แก่ปลัดอำเภอผู้นี้ เพราะเขาจะต้องออกปฏิบัติงานในท้องที่เป็นประจำเพื่อตรวจตรา เยี่ยมเยียนสมาชิกอาสารักษาดินแดนประชาชน ตลอดจนประสานงานกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยราชการต่าง ๆ เกี่ยวกับงานป้องกันและปราบปรามth
dc.description.abstract5. เกี่ยวกับขวัญและกำลังใจ ควรยอมรับปลัดอำเภอโทผู้นี้ให้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีสิทธิต่าง ๆ เท่าเทียมข้าราชการอื่น ๆ ในกระทรวงมหาดไทย.th
dc.description.abstract6. ควรเตรียมบุคคลปฏิบัติงานทดแทนในกรณีปลัดอำเภอโทจากทหารได้เลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่ง โดยคัดเลือกปลัดอำเภอตรีที่สอบเป็นข้าราชการชั้นโทได้แล้ว หรือคาดว่าจะสอบได้ โดยผ่านการศึกษาวิชาทหารจากมหาวิทยาลัยมาก่อน เข้ารับการฝึกอบรมวิชาทหารในระดับชั้นผู้บังคับหมวด ชั้นผู้บังคับกองร้อย และรับการฝึกอบรมวิชาเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามในบางหลักสูตรเพิ่มเพื่อเตรียมบรรจุเข้าปฏิบัติงานแทนปลัดอำเภอโทที่มาจากทหารต่อไป.th
dc.format.extent184 หน้า.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subject.lccUA 929 .T3 ว38th
dc.subject.otherปลัดอำเภอth
dc.subject.otherการป้องกันประเทศ -- ไทยth
dc.titleการโอนนายทหารบกเป็นปลัดอำเภอโทฝ่ายป้องกัน : การศึกษาถึงความจำเป็นในการป้องกันประเทศth
dc.typeTextth
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้นth
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาen
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตen
thesis.degree.levelปริญญาโทth
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record