Show simple item record

dc.contributor.advisorสมศรี จุลละนันทน์, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorกอบกุล กาญจนถวัลย์th
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:26Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:26Z
dc.date.issued1967th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1115
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2510.th
dc.description.abstractที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง มีปลัดจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชา มี 3 แผนกคือ แผนกจ่าจังหวัด แผนกผู้ตรวจราชการส่วนท้องถิ่น และแผนกเสมียนตราจังหวัด การที่ผู้เขียนเลือกศึกษาหน่วยงานนี้เพราะจังหวัดระยองเป็นจังหวัดค่อนข้างเล็ก มีปริมาณงานน้อย สามารถศึกษาได้ภายในเวลาอันจำกัด ปลัดจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้มีความคิดก้าวหน้าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้งานดีขึ้นth
dc.description.abstractจากผลการศึกษาปรากฏว่า มีปัญหาคนล้นงาน และงานล้นมือในวงราชการ ผู้เขียนสรุปว่าในระยะที่รัฐบาลกำลังพัฒนา มีการขยายหน่วยงานออกไปตามปริมาณงาน แต่การจัดแบ่งส่วนราชการและการจัดอัตรากำลังไม่ได้สัดส่วนกัน และไม่มีหลักการที่แน่นอน ทำให้มีการขยายส่วนราชการเพื่อเหตุผลส่วนตัวมากขึ้น การขอแบ่งส่วนราชการก็ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของเจ้าสังกัดเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับอัตราเงินเดือนของข้าราชการยังไม่ได้รับการปรับปรุงเป็นเวลานานจึงไม่สมดุลย์กับค่าครองชีพ ทำให้มีการขอปรับเงินเดือน ขยายอัตราเพื่อช่วยเหลือข้าราชการอยู่เรื่อย ๆ แล้วหาผู้อื่นมาแทนผู้ที่ได้รับการขยายทำให้ข้าราชการเฟ้อ ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ผู้เขียนได้เสนอแนะให้มีการแก้ไขคือ.-th
dc.description.abstract1.สำรวจดูว่ามีหน่วยงานใดที่มีคนล้นงาน งานล้นมือ หรือจัดทำบัญชีจำนวนอาชีพ สถานที่ทำงานของข้าราชการที่มีอยู่เกินงาน และของหน่วยงานที่ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ แล้วแก้ไขโยกย้ายให้เหมาะสมth
dc.description.abstract2.ให้ผู้บังคับบัญชายึดหลักการปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล ปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมาปฏิบัติงานตามเวลาราชการ ไม่อ่านหนังสือพิมพ์ในที่ทำงาน ไม่เบียดบังเอาเวลาราชการไปทำงานส่วนตัว.th
dc.description.abstract3. กำจัดระบบอุปถัมภ์ให้หมดสิ้นไป.th
dc.description.abstract4. หลังจากมีการปรับปรุงแก้ไขแล้ว จะต้องมีการควบคุม และตรวจสอบอยู่เสมอว่ากระทรวงทบวงกรมได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง มีมาตรฐานเพียงใด เป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่ ควรยุบเลิก อ.ก.พ.จังหวัด อ.ก.พ.กรม และ อ.ก.พ.กระทรวงเสียให้หมดth
dc.description.abstract5. ในระยะที่มีปัญหาคนล้นงาน ให้งดเว้นการรับสมัคร หรือบรรจุคนเข้าทำงานชั่วคราว พยายามใช้หลักการคัดเลือกจากภายในให้มากที่สุดth
dc.description.abstract6. รัฐบาลควรสนใจปัญหาเรื่องการลงทุนประกอบการอุตสาหกรรมให้มากขึ้น และกระจายโรงงานไปทั่วทุกภาคในประเทศไทย ส่งเสริมให้ประชาชนหันไปสนใจการประกอบอาชีพส่วนตัว หรือห้างร้านธุรกิจให้มากขึ้นth
dc.format.extent123 หน้า.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subjectการบริหารงานบุคคลth
dc.subject.lccJQ 1746 .D ก19th
dc.subject.otherข้าราชการพลเรือน -- วิจัยth
dc.titleความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนข้าราชการกับปริมาณงาน : ศึกษาจากที่ทำการปกครองจังหวัดระยองth
dc.typeTextth
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้นth
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาen
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตen
thesis.degree.levelปริญญาโทth
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record