Show simple item record

dc.contributor.advisorเชวง เรียงสุวรรณ, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorรุ่ง แก้วแดงth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:29Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:29Z
dc.date.issued1968th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1131th
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,2511.th
dc.description.abstractความมุ่งหมายในการศึกษาเรื่องนี้เพื่อทราบทัศนคติของโต๊ะครูที่มีต่อการปรับปรุงปอเนาะซึ่งเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ว่าเป็นอุปสรรคต่อการปรับปรุงหรือไม่ โดยแบ่งพิจารณาออกเป็น 3 ด้าน คือ.-th
dc.description.abstract1. ทัศนคติของโต๊ะครูต่อระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะในภาคการศึกษา 2 พ.ศ. 2504 และต่อความช่วยเหลือทางการเงิน การสอน วิชาชีพ และวิชาสามัญในโรงเรียนth
dc.description.abstract2. ทัศนคติของโต๊ะครูต่อครูช่วยสอนth
dc.description.abstract3. ทัศนคติของโต๊ะครูต่อการประเมินผลth
dc.description.abstractจากกผลการศึกษาปรากฏว่า โต๊ะครูส่วนใหญ่เห็นว่าระเบียบ หรือวิธีการที่ทางราชการประกาศใช้ดีอยู่แล้ว สำหรับครูผู้สอนก็นับว่าปฏิบัติเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามมาก เข้ากันได้ดีกับโต๊ะครูและนักเรียน แต่ต้องการครูช่วยสอนที่นับถือศาสนาอิสลาม และเพศชาย หลักเกณฑ์การประเมินผลควรจะเน้นด้านอาคารสถานที่ และความสัมฤทธิผลด้านนักเรียนให้เท่า ๆ กัน โดยสรุปแล้วทัศนคติของโต๊ะครูไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการปรับปรุงปอเนาะเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม เพื่อให้การปรับปรุงปอเนาะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้เขียนได้ให้ข้อเสนอแนะไว้หลายประการ คือ.-th
dc.description.abstract1. ระเบียบและวิธีการปรับปรุงควรแก้ไขให้มีลักษณะใกล้เคียงกับ พ.ร.บ. โรงเรียนราษฎร์ ปี 2497 โดยให้โต๊ะครูร่วมในการพิจารณาแก้ไข การช่วยเหลือด้านการเงินและครูช่วยสอน ควรพิจารณาตามขนาดและความจำเป็นth
dc.description.abstract2. ควรมีการแก้ปัญหาการขาดครูโดยวางแผนระยะสั้น คือให้มีการอบรมครูอย่างน้อย 3 เดือน และแผนระยะยาว โดยรับนักเรียนจากโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามเข้าเรียนในวิทยาลัยครู และปรับปรุงอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเสียใหม่ โดยจัดหลักสูตรแบบวิทยาลัยครูอาชีวศึกษา เพื่อผลิตครูและช่างฝีมือที่นับถือศาสนาอิสลามth
dc.description.abstract3. หลักเกณฑ์การประเมินผลควรเน้นทั้ง 2 ด้าน ด้านอาคารสถานที่ และด้านความสัมฤทธิผลของนักเรียน เงินรางวัลควรเพิ่มให้มากขึ้นth
dc.description.abstract4. ควรจัดศึกษาพิเศษเป็นชุด ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์วิชาศาสนา วิชาสามัญ วิชาชีพ ออกทำการนิเทศก์เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง.th
dc.description.abstract5. ควรมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยกรมพัฒนาชุมชน หน่วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ และภาคศึกษา 2 ที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน โดยมีกองบัญชาการร่วมกันวางแผนและปฏิบัติงานให้สอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน.th
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2014-05-05T09:17:29Z (GMT). No. of bitstreams: 2 nida-ths-b11217.pdf: 3469331 bytes, checksum: d56e63b980d69d092dad259b68ca2496 (MD5) nida-ths-b11217ab.pdf: 115753 bytes, checksum: a91fb018edd207f37c1c7528c5ddccbe (MD5) Previous issue date: 1968th
dc.format.extent153 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)th
dc.subjectมุสลิมth
dc.subjectไทยth
dc.subjectภาคใต้th
dc.subjectโรงเรียนเอกชนth
dc.subject.lccLC 54 .T3 ร42th
dc.subject.otherปอเนาะth
dc.titleทัศนคติของโต๊ะครูต่อการปรับปรุงปอเนาะเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามth
dc.typeTextth
mods.genreวิทยานิพนธ์th
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาth
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตth
thesis.degree.levelปริญญาโทth
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record