ทัศนคติของประชาชนต่อข้าราชการอำเภอ ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านท่าไห ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

Citation
ประวัน สัตย์ธีรานนท์ (1970). ทัศนคติของประชาชนต่อข้าราชการอำเภอ ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านท่าไห ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1135.
View online Resources
Collections