บทบาทของสภาจังหวัดในการควบคุมงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

Citation
ประเภท ศรีชัย (1970). บทบาทของสภาจังหวัดในการควบคุมงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1147.
View online Resources
Collections