Show simple item record

dc.contributor.advisorชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorประยูร ศรีประสาธน์th
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:35Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:35Z
dc.date.issued1966th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1160
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์))--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2509.th
dc.description.abstractการปฏิบัติงานในหน้าที่ของสภาการศึกษาส่วนใหญ่มุ่งเน้นหนักไปทางด้านการปฏิบัติงานให้แก่มหาวิทยาลัย แต่ผลปรากฏว่าสภาการศึกษาแห่งชาติหาได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กฎหมายบัญญัติกำหนดอำนาจหน้าที่ไม่ ผู้เขียนจึงได้นำเรื่องนี้มาศึกษาค้นคว้า และก็ปรากฏว่ามีปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ คือ.-th
dc.description.abstract1. ปัญหาที่เกี่ยวกับเสรีภาพทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย กล่าวคือ แต่เดิมสภาการศึกษาควบคุมมหาวิทยาลัยโดยพิจารณารายละเอียดมากเกินไปทำให้ก้าวก่ายเสรีภาพด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยจึงไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ต่อมาสภาการศึกษาเปลี่ยนแนวทางใหม่จึงให้ได้รับความร่วมมือมากขึ้นกว่าเดิมth
dc.description.abstract2. ปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ทั้งนี้เนื่องจาก พ.ร.บ. สภาการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งกำหนดหน้าที่บางประการให้แก่สภาการศึกษาแห่งชาติ ยังมีข้อบกพร่องอยู่ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งสภาการศึกษาแห่งชาติ เพื่อควบคุมมาตรฐานการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย.th
dc.description.abstract3. ปัญหาที่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของสภาการศึกษาแห่งชาติ กล่าวคือ แม้สภาการศึกษาจะมีหน้าที่ในการพิจารณาจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกล้มมหาวิทยาลัย หรือพิจารณาอนุมัติการจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกล้มคณะหรือแผนกวิชาในมหาวิทยาลัย แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า บางกรณีมหาวิทยาลัยเจ้าของเรื่องจะส่งเรื่องไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ ค.ร.ม. พิจารณาโดยตรง ซึ่งเป็นการทำงานก้าวก่ายกันth
dc.description.abstract4. ปัญหาเกี่ยวกับนโยบายการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ปัจจุบันยังมิได้มีการกำหนดนโยบาย และความมุ่งหมายในการจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของชาติให้เป็นที่แน่นอน ทำให้แต่ละมหาวิทยาลัยจัดดำเนินการศึกษาหรือขยายการศึกษากันเองโดยไม่มีการติดต่อประสานงานซึ่งกันและกัน ควรจะได้มีการวางแผนอุดมศึกษาระดับชาติขึ้นเพื่อกำหนดเป้าหมายของการศึกษาระดับนี้ให้ชัดแจ้งแน่นอนth
dc.description.abstract5. ปัญหาเกี่ยวกับการประสานงาน ซึ่งสภาการศึกษาควรจะริเริ่มขอความร่วมมือประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยราชการอื่น เช่น สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ สำนักงบประมาณ กรมวิเทศสหการ กับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง.th
dc.description.abstract6. ปัญหาเกี่ยวกับข้อมูล สภาการศึกษาควรจะได้รวบรวมข้อมูลอย่างสมบูรณ์เพื่อนำมาศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานมหาวิทยาลัยต่าง ๆ.th
dc.description.abstract7. ปัญหาเกี่ยวกับอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของสภาการศึกษาไม่ได้ส่วนกับปริมาณงาน ควรจะได้มีการพิจารณาเพิ่มอัตรากำลังโดยให้คณะที่ปรึกษาระเบียบบริหารของนายกรัฐมนตรีพิจารณาแบ่งส่วนราชการและจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาการศึกษาแห่งชาติ.th
dc.format.extent155 แผ่นth
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subjectสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติth
dc.subject.lccLB 2341 ป17th
dc.subject.otherสถาบันอุดมศึกษา -- ไทยth
dc.titleปัญหาการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของสภาการศึกษาแห่งชาติ : ศึกษาเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยth
dc.typeTextth
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้นth
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาen
thesis.degree.nameพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตen
thesis.degree.levelปริญญาโทth
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record