Show simple item record

dc.contributor.advisorชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษาth
dc.contributor.authorสุทัศน์ สิริสวยth
dc.date.accessioned2014-05-05T09:17:37Z
dc.date.available2014-05-05T09:17:37Z
dc.date.issued1966th
dc.identifier.urihttp://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1168
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (รป.ม.)--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2509.th
dc.description.abstractวัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์นี้เพื่อศึกษาพระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคำแหงในแง่ของการบริหารโดยศึกษาถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่จะรักษาเอกราช ด้วยการสร้างสถาบันทางการปกครองขึ้นมาจนประชาชาติไทยมีลักษณะเป็นประเทศไทยโดยสมบูรณ์th
dc.description.abstractจากการศึกษาวิเคราะห์ ผู้เขียนได้สรุปพระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคำแหงออกเป็น 4 ด้านด้วยกัน คือ ด้านการทหาร ด้านการปกครอง และการเมือง ด้านการเศรษฐกิจ และด้านการสังคมและวัฒนธรรม ในการปฏิบัติตามนโยบายการรักษาเอกราชของชาตินั้น ทางด้านการทหารนอกจากจะเตรียมเพื่อป้องกันประเทศแล้วยังต้องเตรียมเพื่อขยายอาณาเขตออกไปเพื่อความเป็นปึกแผ่นอีกด้วย พระองค์ได้จัดระบบเมืองหลวงและเมืองลูกหลวง วางระบบการปกครองทหารและพลเรือนเพื่อสะดวกในการคุมกำลัง ในด้านการก่อตั้งสถาบันทางการเมืองและทางสังคมพ่อขุนรามคำแหงได้สร้างรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยขึ้นในเมืองไทย เมื่อ พ.ศ.1836 อำนาจบัญญัติเป็นอำนาจในการออกกฎหมาย พระองค์มิได้ทรงออกกฎหมายเอง แต่ได้ทรงปรึกษาหารือกับประชาชน อำนาจในการบริหารพระองค์ก็ทรงบริหารผ่านลูกเจ้าลูกขุนหรือทั้งเชื้อพระวงศ์และขุนนาง อำนาจในทางตุลาการ พระองค์ทรงเป็นตุลาการหรือศาลสูงสุดใครจะมาเรียกไปชำระความเมื่อใดก็ได้ ด้านการเศรษฐกิจ พระองค์ทรงส่งเสริมการค้า ให้เสรีภาพ ใครจะค้าอะไรก็ได้ไม่ห้าม ทั้งยังไม่ต้องเสียภาษีจังกอบเมื่อผ่านด่านอีกด้วย ทรงส่งเสริมการเกษตร ผู้ใดไม่มีทุนก็ให้ขอรับพระราชทานทั้งเงินทองช้างม้าไปตั้งตัว ส่งเสริมการชลประทาน คมนาคม ในด้านสังคมและวัฒนธรรมได้ทรงสร้างความรู้สึกให้คนไทยรักคนไทย วางรากฐานตัวอักษรไทย ให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไปตลอดจนส่งเสริมการศึกษาในด้านพุทธศาสนาไปด้วย.th
dc.description.abstractในด้านมรดกตกทอดของสถาบันทางการเมืองและสังคมในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงใช้สติปัญญาก่อประโยชน์แก่ชาติไทยมากมายจนเจริญเป็นปึกแผ่นมาได้ทุกวันนี้ ทรงก่อตั้งราชอาณาจักรไทย ทรงช่วยให้ไทยรักษาเอกราชในทางเศรษฐกิจไว้ได้ ทรงเป็นปราชญ์ในทางอักษรศาสตร์ วรรณคดีไทย สร้างภาษาไทยให้คนไทยมีส่วนเป็นเจ้าของ ส่งเสริมการดนตรี วัฒนธรรม และศาสนา.th
dc.format.extent141 หน้า.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.rightsผลงานนี้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
dc.subject.lccDS 575 ส44th
dc.subject.otherไทย-- ประวัติศาสตร์-- กรุงสุโขทัย-- พ่อขุนรามคำแหงมหาราช, 1821-1860.th
dc.titleพระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคำแหงในการก่อตั้งสถาบันการปกครองของชาติไทยth
dc.typeTextth
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มเฉพาะ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เท่านั้นth
dc.rights.holderสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
mods.genreThesisth
mods.physicalLocationสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. สำนักบรรณสารการพัฒนาen
thesis.degree.nameรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตen
thesis.degree.levelปริญญาโทth
thesis.degree.disciplineรัฐประศาสนศาสตร์th
thesis.degree.grantorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์th
thesis.degree.departmentคณะรัฐประศาสนศาสตร์th


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record