Wisdom Repository Repository

โครงการพัฒนายุทธศาสตร์กำลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัฒน์

โครงการพัฒนายุทธศาสตร์กำลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัฒน์

Show simple item record

dc.contributor.author อักษรศรี พานิชสาส์น, หัวหน้าโครงการวิจัย
dc.date.accessioned 2014-03-07T09:53:05Z
dc.date.available 2014-03-07T09:53:05Z
dc.date.issued 2011-07
dc.identifier.uri http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/123
dc.description.abstract งานวิจัยชิ้นนี้ เป็นการวิจัยภายใต้โครงการพัฒนายุทธศาสตร์กำลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัตน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์บทบาทและความสำคัญทางเศรษฐกิจของจีนต่อพลวัตเศรษฐกิจโลกและความสำคัญต่อไทย เพื่อจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีในประเทศไทย รวมทั้งศึกษาทบทวนด้านกำลังคนในส่วนของการศึกษาและการวิจัยของรัฐ เพื่อรองรับการขยายตัวของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน และบทบาทของจีนที่จะมีต่อพลวัตของเศรษฐกิจโลกในอนาคต การศึกษาวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เน้นวิธีการวิจัยเชิงบูรณาการ ประกอบด้วยการวิจัยเอกสาร การเดินทางไปเก็บข้อมูลภาคสนามในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และการจัดประชุมกลุ่มย่อย ผลการวิจัย พบว่าแม้ว่าจะมีการศึกษาวิจัยและการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนเพิ่มมากขึ้นในเชิงปริมาณ แต่ยังมิได้มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมิได้มีการผลิตนักศึกษาหรือบุคลากรจีนศึกษาด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องมากนัก และในด้านการศึกษาวิจัยยังมิได้ครอบคลุมประเด็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนและจีนภิวัตน์ในมิติเชิงลึกด้านต่างๆ ที่ครบถ้วน และขาดการศึกษารวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจจีนอย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีข้อจำกัดในการเข้าถึงฐานข้อมูลของหลายหน่วยงานที่ไม่ได้มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการหรืองานวิจัยอย่างแพร่หลายทั่วไป งานส่วนใหญ่เป็นผลงานของนักวิจัยที่วิจัยเศรษฐกิจจีนผ่านภาษาอังกฤษ โดยมีนักวิชาการหรือนักวิจัยด้านเศรษฐกิจจีนในประเทศไทยที่มีความสามารถในการใช้ภาษาจีนกลางไม่มากนัก ที่สำคัญ การศึกษาจีนศึกษาด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยยังขาดยุทธศาสตร์และไร้ทิศทาง ทั้งด้านวิชาการและการจัดการงบประมาณ จึงมิได้มีการนำข้อมูลเหล่านั้นไปศึกษาต่อยอดหรือใช้ประโยชน์เท่าที่ควร ตลอดจนไม่สามารถครอบคลุมการวิเคราะห์และสังเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อนำไปสู่การกำหนดและติดตามนโยบายที่มีประสิทธิภาพได้ th
dc.description.sponsorship สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ th
dc.format.extent 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) th
dc.format.mimetype application/pdf th
dc.language.iso tha th
dc.publisher สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา th
dc.subject จีนภิวัฒน์ th
dc.subject.other นโยบายกำลังคน -- ไทย th
dc.subject.other ไทย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- จีน th
dc.subject.other จีน -- ภาวะเศรษฐกิจ th
dc.title โครงการพัฒนายุทธศาสตร์กำลังคนและงานวิจัยเพื่อรองรับกระแสจีนภิวัฒน์ th
dc.type Text th
mods.genre หนังสือ--วิชาการ th
mods.physicalLocation สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา th


Files in this item (content)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Wisdom Repository


Browse

My Account

Language