Wisdom Repository Repository

อุปสรรคและปัญหาของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนที่ต้องได้รับการแก้ไขก่อน เข้าสู่ปี ๒๐๑๕ เพื่อเป็นหนึ่งเดียวในเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน

อุปสรรคและปัญหาของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนที่ต้องได้รับการแก้ไขก่อน เข้าสู่ปี ๒๐๑๕ เพื่อเป็นหนึ่งเดียวในเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน

Show simple item record

dc.contributor.author กระทรวงต่างประเทศ. กรมอาเซียน. กองอาเซียน 3
dc.date.accessioned 2014-03-10T12:09:08Z
dc.date.available 2014-03-10T12:09:08Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/145
dc.description.abstract บทความกล่าวถึงการพยายามดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามแผนงานในแผนพิมพ์เขียว (AEC Blueprint) ซึ่งเป็นแผนบูรณาการงานด้านเศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อมุ่งไปสู่ AEC ปัจจุบัน ไทยมีความคืบหน้าในการดำเนินการภายใต้แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำหรับมาตรการที่ไทยและอาเซียนยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานฯ ส่วนใหญ่เกิดจากความล่าช้าในการให้สัตยาบันของแต่ละประเทศ ทำให้ความตกลงบางฉบับยังไม่มีผลบังคับใช้ ความล่าช้าในการแก้ไขกฎหมายในประเทศเพื่อดำเนินการตามพันธกรณี ความล่าช้าในการปรับปรุงเรื่องการสร้างความโปร่งใสทางการค้า การพัฒนาระบบศุลกากร การปรับประสานมาตรฐานและกฎระเบียบด้านเทคนิค การเปิดเสรีการค้าบริการ และการลงนาม/ให้สัตยาบันความตกลงและพิธีสารด้านการคมนาคมขนส่งบางฉบับโดยเฉพาะด้านการขนส่งสินค้าผ่านแดน เป็นต้น th
dc.format.extent 4 หน้า th
dc.format.mimetype application/pdf th
dc.language.iso tha th
dc.publisher กระทรวงต่างประเทศ th
dc.subject ประชาคมอาเซียน th
dc.subject.other ประชาสังคม -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ th
dc.subject.other อาเซียน th
dc.title อุปสรรคและปัญหาของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนที่ต้องได้รับการแก้ไขก่อน เข้าสู่ปี ๒๐๑๕ เพื่อเป็นหนึ่งเดียวในเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน th
dc.type Text th
mods.genre บทความ--วิชาการ th
mods.physicalLocation สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา th


Files in this item (content)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Wisdom Repository


Browse

My Account

Language