การวางแผนปฏิบัติการ การกำกับติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวคะแนนระดับตำบล : กรณีการวิจัยปฏิบัติการในเขตเลือกตั้ง ค จังหวัดนครศรีธรรมราช

Citation
พนมพร ไตรต้นวงศ์ (1993). การวางแผนปฏิบัติการ การกำกับติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวคะแนนระดับตำบล : กรณีการวิจัยปฏิบัติการในเขตเลือกตั้ง ค จังหวัดนครศรีธรรมราช. Retrieved from: http://repository.nida.ac.th/handle/662723737/1681.
View online Resources
Collections