Now showing items 2457-2476 of 2864

 • Thumbnail

  ภาคีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนกับประสิทธิผลของนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน 

  ณัฐพงศ์ พื้นแสน; ไพโรจน์ ภัทรนรากุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

  วิทยานพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา “ภาคความรวมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public and Private Partnership)” ส่งผลต่อประสิทธิผลของนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วย พลังงานหมุนเวียนอย่างไร โดยได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับภาคความรวมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนและนโยบายส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อ สร้างกรอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆประสิทธิผลของนโยบายฯ ผลการศึกษาด้วยการวิเคราะห์ถดถอย (Regression) จากกลุ่มประชากรที่สามารถขายไฟฟ้า ให้กับภาครัฐได้แสดงให้เห็นว่าปจจัย แหล่งพลังงานหมุนเวียน การยอมรับจากสังคม โครงสร้าง ...
 • Thumbnail

  ภาพลักษณ์ความปลอดภัย การรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัย และพฤติกรรมความภักดีของนักท่องเที่ยวจีนประเภทท่องเที่ยวแบบอิสระในกรุงเทพมหานคร 

  บุนรดา ปัญญารักษ์; รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  ท่องเที่ยวแบบอิสระที่มีการรับรู้ต่อการจัดการความปลอดภัยในมาตรการด้านการให้บริการ/ให้ความช่วยเหลือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความภักดีในการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครมากที่สุด
 • Thumbnail

  ภาวะผู้นำ วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลองค์การของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร : ตัวแบบสมการโครงสร้าง 

  พงษ์เทพ จันทสุวรรณ; พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)
 • Thumbnail

  ภาวะผู้นำกับผลการปฏิบัติงานของทีมในผู้ต้องขังโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาเรือนจำชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจำจังหวัดชัยนาท 

  ณัฎฐิณี ทองเรือง; จุฑามาศ แก้วพิจิตร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

  การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาภาวะผู้นําในผู้นําทีมผู้ต้องขังที่อยู่ในโครงการ ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท 2)ศึกษาการ ทํางานเป็นทีมในผู้ต้องขังโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง สังกัด เรือนจําจังหวัดชัยนาท 3) ศึกษาผลการปฏิบัติงานของทีมในผู้ต้องขังโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน เรือนจําชั่วคราวเขาพลอง สังกัดเรือนจําจังหวัดชัยนาท 4) พัฒนาโมเดลต้นแบบในการ พัฒนาภาวะผู้นําของผู้นําทีมผู้ต้องขังกับโมเดลต้นแบบในการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของทีมใน ...
 • Thumbnail

  ภาวะผู้นำของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต) : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 

  พจนี พรหมจิตต์; รพี สุวรรณะชฎ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

  การศึกษานี้มุ่งวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับ "ภาวะผู้นำ" ของ กพสต. ในการดำเนินงานพัฒนาสตรี โดยศึกษาจาก กพสต. (59 คน) กพสม. (30 คน) และกลุ่มสตรี (83 คน) จากตำบลบ้านปิน ตำบลบ้านถ้ำ และตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จำนวนรวมทั้งสิ้น 172 คน รวบรวมแนวคำถามสัมภาษณ์จากผู้ให้สัมภาษณ์ได้จำนวน 163 คน ผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลโดยวิธีสัมภาษณ์และใช้วิธีการสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการสรุปลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา นอกจากนั้นยังใช้วิธีการสถิติอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียวเพ ...
 • Thumbnail

  ภาวะผู้นำของพระสงฆ์ในการบริหารการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษาพระครูโพธิวีรคุณ วัดโพธิการาม ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด 

  พระมหาสุระพงษ์ สุรวํโส (สีหมอก); สุวิชา เป้าอารีย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

  การวิจัยภาวะผู้นำของพระสงฆ์ในการบริหารการพัฒนาชุมชน: กรณีศึกษาพระครูโพธิวีรคุณใน คร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบภาวะผู้นำของพระครูโพธิวีรคุณในการบริหารการพัฒนาชุมชน 2) ศึกษาการบริหารการพัฒนาชุมชนตามแนวทางของพระครูโพธิวีรคุณ 3) ศึกษาปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในภาวะผู้นำของพระสงฆ์ในการบริหารการพัฒนาชุมชน ในการศึกษาวิจยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม ท้ังเชิงคุณภาพ ท้ังเชิงปริมาณ ได้ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ 12 ท่านแบ่งเป็น 5 กลุ่มคือ 1) พระครูโพธิวีรคุณ 2) พระสงฆ์ 3 รูป 3) กรรมการวัดโพธิการาม 3 ท่าน 4) ผู้นำชุมชน 2 ท่าน 5) ชาวบ้าน 3 ...
 • Thumbnail

  ภาวะผู้นำทางการบริหารของนายกเทศมนตรี 

  ถวิล ไพรสณฑ์; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  ความมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อทราบพฤติกรรมทางการบริหารของนายกเทศมนตรีว่ามีอยู่ในลักษณะเช่นไร โดยผู้เขียนได้กำหนดหัวข้อศึกษาออกเป็น 4 ประการ คือ ภาวะผู้นำที่เกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชาและการควบคุมงานของเทศบาล
 • Thumbnail

  ภาวะผู้นำแบบพัฒนา การจัดการความสุขแบบเป็น-อยู่-คือ และความสุขในการทำงาน กรณีศึกษา : องค์การสร้างสุข 

  อัญมณี วัฒนรัตน์; จุฑามาศ แก้วพิจิตร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นําแบบพัฒนาการจัดการความสุข แบบเป็น-อยู่-คือ ที่ส่งผลต่อความสุขในการทํางาน กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานในองค์การที่เข้า ร่วมโครงการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) กลุ่มองค์กรนำรองรุ่นที่ 1 โดยสุ่มตัวอย่างแบบอาสาสมัคร (Volunteer Sampling) จํานวน 3 องค์การจาก 7 องค์การรวมทั้งสิ้น 415 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบ แบบสอบถามการรับรู้ของพนักงานเกี่ยวกับภาวะผู้นําแบบพัฒนาของหัวหน้า แบบสอบถามการจัดการความสุขแบบเป็น-อยู่-คือ ...
 • Thumbnail

  ภาวะผู้นำและวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลขององค์การ : กรณีศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

  พิณญาดา อำภัยฤทธิ์; พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)
 • Thumbnail

  ภาวะผู้นำและแนวทางการจัดการการพัฒนาตำบลของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

  จุฑารัตน์ ตำนานวัน; พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2008)
 • Thumbnail

  ภาวะสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

  วรีพรรณ หังสสูตร; สากล จริยวิทยานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2008)

  การศึกษาเรื่อง ภาวะสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนที่เข้าร่วม และไม่ เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเปรียบเทียบภาวะสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่อยู่ในโรงเรียนที่เข้า ร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่อยู่ใน โรงเรียนที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 2 และ 3 ของ ...
 • Thumbnail

  ภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชน : การศึกษาสำรวจปัจจัยและผลกระทบของนโยบายสาธารณสุขมูลฐานในเขต 1 ของสาธารณสุข 

  ปิยะนุช เงินคล้าย; ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

  การศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชน: การศึกษาสำรวจปัจจัยและผลกระทบของนโยบายสาธารณสุขมูลฐานในเขต 1 ของสาธารณสุข มุ่งที่จะตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรสาเหตุ ได้แก่ กิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน การปรับระบบบริการให้รองรับงานสาธารณสุขมูลฐาน การมีส่วนร่วมของประชาชน และความรู้ในการป้องกันโรค ที่มีต่อตัวแปรผล คือ ภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยใช้กรอบแนวทางการศึกษาทฤษฎีของการสาธารณสุขมูลฐานและแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชน
 • Thumbnail

  ภาษาฟอร์แทรนแบบโครงสร้าง 

  สุชาดา เกษชุมพล; ศรีศักดิ์ จามรมาน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1977)

  การทำวิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างภาษาคอมพิวเตอร์ขึ้นใหม่ โดยภาษานี้มีคุณสมบัติเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย และสะดวกต่อการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรม แม้ว่าโปรแกรมจะถูกเขียนขึ้นเป็นเวลานานแล้วก็ตาม ผู้เขียนโปรแกรมคนเดิมหรือผู้อื่นที่ไม่มีส่วนร่วมเขียนโปรแกรมนี้มาก่อนก็สามารถทำความเข้าใจ แก้ไขปรับปรุงโปรแกรมได้โดยง่าย.
 • Thumbnail

  ภูมิปัญญาข้าวกับความมั่นคงทางอาหารในประเทศไทย 

  จิรัญภรณ์ เกตสมิง; หลี่ เหรินเหลียง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การศึกษานี้เพื่อ 1) ศึกษาภูมิปัญญาในการทํานาของชุมชนบ้านข้าวงาม อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรวบรวมเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาข้าว 2) ศึกษาผลของภูมิปัญญาข้าวในท้องถิ่นต่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชนบ้านข้าวงาม อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 3) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการใช้ภูมิปัญญาข้าวใน ท้องถิ่ นต่อความมันคงทางอาหาร โดยใช้วิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเจาะจงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญ 15 คน เป็นผู้นําชุมชน สมาชิกในชุมชนที่ประกอบอาชีพและ/หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทํานา ผลการศึกษาพบว่า 1) ชุมชนปลูกข้าวเจ้าเป็นหลัก ...
 • Thumbnail

  มาตรการการนำเข้า-ส่งออกผลไม้ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน ภายใต้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

  วสุนธรา ทรัพย์สมาน; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การค้าระหว่างประเทศในยุคปัจจุบันมุ่งเน้นการเปิดตลาดการค้าแบบเสรีเป็นหลัก แต่ทุก ประเทศต่างมุ่งหวังให้ประเทศของตนเป็นผู้นําในด้านเศรษฐกิจ จึงได้วางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับนโยบาย เศรษฐกิจการค้าทั้งภายในและนอกประเทศของตนขึ้น เพื่อทําให้ระบบการค้าของประเทศตนมีความ ได้เปรียบกว่าประเทศอื่นที่เป็นประเทศคู่ค้า ซึ่งกฎเกณฑ์ดังกล่าวแต่ละประเทศได้นํามาจากองค์การ ค้าโลกที่ได้ตั้งมาตรการและมาตรฐานทางการค้าไว้ โดยได้นํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาวะของ ประเทศ และได้อาศัยช่องว่างของมาตรการดังกล่าวเอื้อประโยชน์ให้กับประเทศตนเองมากที่สุด จน ก่อให้เกิดอุปสรรคทางการค้าไปโดยป ...
 • Thumbnail

  มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี: ศึกษากรณีการค้ามนุษย์ในกิจการประมง 

  พรรณนิภา สวยลึก; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)

  วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับมาตรการกีดกัน ทางการค้าที่มิใช่ภาษีกรณีการค้ามนุษย์ในกิจการประมง นอกจากนี้ยังศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและ มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรการกีดกันทางการค้าของไทยและต่างประเทศเพื่อวิเคราะห์หา แนวทางแก้ไขในเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรการกีดกันทางการค้าโดยอาศัยการค้ามนุษย์ที่มีผลกระทบต่อ ธุรกิจภาคประมงให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มกำลังพัฒนาซึ่งต้องการขยายตัวทางเศรษฐกิจและด้วยสภาพภูมิ ประเทศที่ตั้งอยู่ติดกับชายฝั่งทะเล จึงทำให้ภาคอุตสาหกรรมประมงท ...
 • Thumbnail

  มาตรการของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต : ศึกษากรณีการพิสูจน์หลักฐานทางการเงินและการบัญชี 

  สรัสวดี ทุมนัส; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  วิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษา เกี่ยวกับมาตรการของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต : ศึกษากรณีการพิสูจน์ หลักฐานทางการเงินและบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาขอบเขตของความ ต้องการกฎหมายเกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐานทางการเงินและบัญชีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต การริบทรัพย์สินที่ได้มาจากการทุจริตกรณีประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ และการขาดเอกภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมี ประสิทธิภาพโดยจะทำการศึกษาเปรียบเทียบกับบทบัญญัติขอ ...
 • Thumbnail

  มาตรการตรวจสอบเชิงป้องกัน (Preventive Audit) ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 1999 

  ยุทธพงศ์ ภูวเศรษฐาวร; พัชรวรรณ นุชประยูร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประส่งค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาบทบาทและโครงสร้างของสำนักงานการ ตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับการตรวจสอบก่อนการจ่ายเงิน หรือการตรวจสอบเชิงป้องกัน (Preventive Audit) ว่าควรมีสถานะ อำนาจ และหน้าที่อย่างไรจึงจะสามารถป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิง นโยบายและควบคุมการใช้อำนาจทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 2) เพื่อหาแนวทางในการ พัฒนาการตรวจสอบเชิงป้องกันที่เหมาะสมและมาตรการบังคับภายหลังการตรวจสอบของสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน วิธีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก เป็นการศึกษาระบบการตรวจสอบและการควบคุม เงินแผ่นดินของประเทศไทย ...
 • Thumbnail

  มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมกับการลงโทษทางอาญาในการกระทำความผิดศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา 

  ณัชชา กำแก้ว; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)เพื่อศึกษาความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาเกี่ยวกับเกณฑ์อายุและบทลงโทษของเด็กและเยาวชนในการกระทำความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย (2)เพื่อศึกษาความหมายและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กับการกระทำความผิดอาญาของเด็กและเยาวชน (3)เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษเด็กและเยาวชน ในการกระทำผิดอาญาเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ตามกฎหมายต่างประเทศและของไทย(4) เพื่อศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการลงโทษเด็กและเยาวชนซึ่งกระทำความผิดอาญา ในต่างประเทศเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย(5)เพื่อเสนอแนะแนวทางและมาตรในการแก้ไขกฎ ...
 • Thumbnail

  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธินักออกแบบท่าเต้น 

  สุพัตรา คำภา; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ของนักออกแบบท่าเต้น 2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบกฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับระดับความสร้างสรรค์ของการออกแบบท่าเต้นโดยการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ 3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การคุ้มครองสิทธิของนักออกแบบท่าเต้นที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศและกฎหมายลิขสิทธิ์ต่างประเทศ 4. เพื่อหามาตรการกฎหมายที่เหมาะสมสำหรับนักออกแบบท่าเต้นในประเทศไทยให้สอดคล้องทางกับหลักสากล วิธีการศึกษา ...