Now showing items 1609-1628 of 2352

 • Thumbnail

  เครื่องมือสำหรับช่วยในการเรียนการสอนภาษาจาวาที่สามารถแสดงข้อผิดพลาดเชิงไวยากรณ์ได้อย่างแม่นยำ 

  กฤติกรณ์ ศรีโสภา; สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2007)
 • Thumbnail

  โครงการจัดตั้งภาคพัฒนาการโยธาของสันนิบาตเทศบาลฯ / โดย สวัสดิ์ แผลงประพันธ์ 

  สวัสดิ์ แผลงประพันธ์; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  โครงการจัดตั้งภาคพัฒนาการโยธา เป็นโครงการที่มีความสำคัญยิ่งโครงการหนึ่งของสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นโครงการที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารงานด้านโยธาของเทศบาลต่าง ๆ เกิดผลดียิ่งขึ้น เป็นโครงการที่จะช่วยให้แต่ละเทศบาลได้รู้จักร่วมมือกันปฏิบัติและช่วยเหลือซึ่งกันและกันปฏิบัติงาน ช่วยให้เทศบาลต่าง ๆ ที่เป็นเทศบาลเล็กและมีรายได้น้อย ได้มีโอกาสใช้เครื่องมือเครื่องจักรกลที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานโยธาของตน
 • Thumbnail

  โครงการถนน 10 ปี สำหรับพระนครและธนบุรี 

  จุฑา ฐาปนวงศ์; ถนอม ศุขสาตร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)
 • Thumbnail

  โครงการโทรทัศนศึกษาสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลายของเทศบาลนครกรุงเทพ 

  ประชา กัลยาณชาติ; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1971)

  วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสัมฤทธิ์ของโครงการโทรทัศนศึกษาของเทศบาลนครกรุงเทพ โดยยึดทัศนะหรือทัศนคติของครูผู้ปฏิบัติงานตามโครงการเป็นหลัก โดยเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโครงการ และกิจกรรมที่โครงการปฏิบัติจัดทำอยู่ในปัจจุบัน ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณลักษณะของครูผู้ปฏิบัติงานตามโครงการในด้าน เพศ อายุ สถานะสมรส การศึกษาอบรม และประสบการณ์กับวิเคราะห์กระบวนการบริหารของโครงการว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยคงความสัมฤทธิ์ของโครงการได้หรือไม่เพียงใด แล้วศึกษาวิเคราะห์ถึงมูลเหตุจูงใจ และทัศนคติของครู อันเป็นผลจากการมีส่วนร่วมในโครงการว่ามี ...
 • Thumbnail

  โครงสร้างการบริหารราชการและระบบการบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  สุพรรณี เหลืองเกรียงไกร; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)

  ปัญหาเฉพาะของจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งในด้านต่าง ๆ ที่มีรูปแบบเชื่อมโยงซึ่งกันและกันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รัฐบาลได้พยายามดำเนินการแก้ไข โดยกำหนดนโยบายเฉพาะเกี่ยวกับการบริหารราชการและระบบการบริหารงานบุคคลตลอดมา แต่ปัญหาดังกล่าวยังคงอยู่
 • Thumbnail

  โครงสร้างตลาดผลิตภัณฑ์มีดแนวศิลป์ของชุมชนบ้านอรัญญิก 

  จิโรทร ตันสกุล; แสวง รัตนมงคลมาศ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1995)
 • Thumbnail

  โครงสร้างตลาดผลิตภัณฑ์มีดอรัญญิกแนวโรงงานของชุมชนบ้านอรัญญิก 

  ธีรพันธ์ วรรณมโนทัย; แสวง รัตนมงคลมาศ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1995)
 • Thumbnail

  โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบ้านอรัญญิกปัจจุบัน 

  สุกิจ อ่วมวงษ์; แสวง รัตนมงคลมาศ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1995)
 • Thumbnail

  โครงสร้างรายได้รายจ่ายและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดสรรงบประมาณของเทศบาล 

  พรทิพย์ กาญจนานนท์; อุดม ทุมโฆสิต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)
 • Thumbnail

  โครงสร้างอำนาจของชุมชน : ศึกษากรณีชุมชนชาวอโศก 

  ธัญญา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา; ประเสริฐ รักไทยดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

  การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาโครงสร้างการปกครองในชุมชนชาวอโศก ซึ่งก่อกำเนิดมาจากกลุ่มผู้เลื่อมใสศรัทธาในแนวการสอนพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาของพระโพธิรักษ์ แห่งสำนักสันติอโศก จนกระทั่งมีการรวมตัวกันจัดตั้งชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะ มีการปกครองโดยใช้พระธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว มีการประพฤติปฏิบัติที่ "ทวนกระแส" ค่านิยมโลก เน้นความมัธยัสถ์ ขยัน เสียสละ ไม่สะสม มุ่งสร้างสรรสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ฯลฯ โดยทำการศึกษาตามรูปแบบโครงสร้างอำนาจของชุมชนแบบสังคมมวลชน หรือ Popular Rule Model ซึ่งเน้นเรื่องการอยู่ร่วมกันในชุมชนที่ยึดโยงกันด้วยวัฒนธรรม ...
 • Thumbnail

  โครงสร้างอำนาจและชนชั้นนำในชนบทไทย : ศึกษากรณีหมู่บ้านดั้งเดิมและหมู่บ้านที่กำลังเปลี่ยนแปลง 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต; ฑิตยา สุวรรณะชฎ, 2474-, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1990)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาโครงสร้างอำนาจและภาวะความเป็นชนชั้นนำในหมู่บ้านชนบทไทย ซึ่งฐานคติของการศึกษา คือ หมู่บ้านทุกหมู่บ้านในสังคมชนบทไทยต่างก็มีความสัมพันธ์ติดต่อและได้รับผลกระทบจากภายนอกซึ่งได้แก่ ระบบราชการและระบบทุนนิยมด้วยกันทั้งสิ้น แต่จะต่างกันที่ขนาดความรุนแรงมากน้อยของแรงกระทบ หากหมู่บ้านใดที่มีแรงกระทบจากภายนอกน้อย ลักษณะของโครงสร้างอำนาจและภาวะชนชั้นนำย่อมจะขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในหมู่บ้านมากกว่าปัจจัยภายนอก ในทางตรงกันข้ามหมู่บ้านที่มีแรงกระทบจากภายนอกมาก โครงสร้างอำนาจและภาวะชนชั้นนำย่อมผันแปรตามปัจจัยภายนอกมากกว่าปัจจัยภายในหมู่บ้าน
 • Thumbnail

  งานประชาสัมพันธ์ของรัฐ : บทศึกษาเฉพาะกรณีการปฏิบัติงานวิทยุกระจายเสียงของกองประชาสัมพันธ์เขตขอนแก่น 

  ถวัลย์ กิตติศรีสุวรรณ; ถนอม ศุขสาตร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  ผู้เขียนวิทยานิพนธ์เลือกศึกษาเฉพาะการปฏิบัติงานวิทยุกระจายเสียงกองประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดขอนแก่นแต่เพียงแห่งเดียว เพราะจะสามารถทำให้ทราบบทบาทและความสำคัญในการปฏิบัติงานของสถานีอื่น ๆ ว่า จะดีกว่าสถานีวิทยุที่มีกำลังส่งต่ำอย่างไร และจะสามารถทราบถึงการปฏิบัติงานได้ว่าได้ผลเป็นประการใด แหล่งการศึกษานี้ไม่ครอบคลุมถึงการดำเนินงานของสถานีโทรทัศน์ ช่อง 5 จังหวัดขอนแก่น จากผลการศึกษาปรากฏว่าโดยทั่วไปการบริหารงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้งในด้านการจัดรายการ และในด้านการส่งเสริมให้ประชาชนรับฟังข่าวสารมากขึ้นนั้น ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และหน่วยงานต่าง ๆ ...
 • Thumbnail

  งานแปลงรูป (Transformative Works)  

  ชมพูนุช ศิริสวัสดิ์; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  งานแปลงรูป (Transformative Works) เป็นหลักการที่ถูกนำมาใช้ในการตัดสินคดีลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา แยกต่างหากจากงานดัดแปลง (Derivative Works) ซึ่งก่อให้เกิดการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เป็นการสร้างพื้นที่ให้แก่ผู้สร้างสรรค์ในการนำงานอันมีลิขสิทธิ์ไปดัดแปลงต่อยอดเป็นงานสร้างสรรค์ใหม่ได้ โดยต่อยอดมาจากงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์อยู่เดิม (Copyrighted Works)  โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ การที่ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้หลัก Transformative Works ดังกล่าวในการตัดสินคดีทำให้เห็นถึงมุมมองของกฎหมายลิขสิทธิ์ในแง่มุมของการคุ้มครองงานดัด ...
 • Thumbnail

  เงินอุดหนุนเทศบาล 

  ประเสริฐ บุญซื่อ; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  ผู้เขียนมุ่งศึกษาเรื่องของเงินอุดหนุนเทศบาลในประเทศไทยว่าเป็นเงินที่ได้มาจากไหน มีหลักการจัดสรรแบ่งปันให้แก่เทศบาลต่าง ๆ อย่างไร และเทศบาลจะนำเงินไปใช้จ่ายในทางใดบ้าง โดยจำกัดขอบเขตศึกษาเฉพาะเงินอุดหนุนที่แท้จริง 3 ประเภท คือ เงินอุดหนุนเทศบาลเพื่อการบูรณะท้องถิ่นและกิจการอื่นทั่วไป เงินอุดหนุนพิเศษเฉพาะกิจการ และเงินอุดหนุนการศึกษา.
 • Thumbnail

  จริยธรรมนักข่าวพลเมืองในการนำเสนอข่าวเด็กผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

  เทียนทิพย์ เดียวกี่; บุหงา ชัยสุวรรณ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาของการนำเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ 2) สร้างแนวทางจริยธรรมในการนำเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ที่เหมาะสม และ 3) ศึกษาแนวความคิดเห็นจากแนวทางจริยธรรมการนำเสนอข่าวเด็กของนักข่าวพลเมืองในสื่อสังคมออนไลน์ โดยเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods research) ซึ่งศึกษาจากเอกสาร และการให้ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  จำนวน 16 คน  แบ่งออกเป็นตัวแทนนักข่าวพลเมือง 4 คน  ตัวแทนกลุ่มนักข่าววิชาชีพ จำนวน 4 คน ตัวแทนกลุ่มนักวิชาการด้ ...
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  จิตคำนึงถึงส่วนรวมร่วมกันของชุมชนป่าตรง 

  เสถียร สีชื่น; สุพรรณี ไชยอำพร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)
 • Thumbnail

  จิตคำนึงถึงส่วนรวมร่วมกันของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโปรแกรมวิชาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎลาวกาว 

  เอมอร แสนภูวา; สุพรรณี ไชยอำพร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)
 • type-icon
 • Thumbnail

  จิตลักษณะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  สุมิตตรา เจิมพันธ์; ดุจเดือน พันธุมนาวิน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2002)