Now showing items 1785-1804 of 2950

 • Thumbnail

  การเฝ้าระวังทางโภชนาการ : ศึกษากรณีการให้แม่เป็นผู้วัดสัดส่วนของบุตร 

  กลาง ศรีทองกุล; พีระสิทธิ์ คำนวณศิลป์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

  การดำเนินงานเฝ้าระวังทางโภชนาการ โดยแม่เป็นผู้วัดร่างกายบุตรอายุ0-5 ปี ด้วยตนเอง เป็นรูปแบบการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน โดยแม่มีส่วนร่วมในงานโภชนาการ จำนวนแม่ที่ดำเนินการ 174 คน มีวิธีดำเนินการโดยการอบรมแม่ให้มีความรู้อย่างดี เรื่องการเลี้ยงดูบุตรและการเฝ้าระวังทางโภชนาการเป็นเวลา 3 วัน ทำการอบรมที่โรงเรียนในหมู่บ้าน และที่บ้านของกรรมการหมู่บ้านฝ่ายสาธารณสุข ให้แม่รู้จักใช้เครื่องมือในการเฝ้าระวัง และตลอดระยะเวลาดำเนินงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะวางแผนออกติดตามแม่ แนะนำในการปฏิบัติให้เกิดความถูกต้องและเป็นไปตามที่กำหนด คือ การวัดร่างกายลูก จะวัดส่วนสูง ...
 • Thumbnail

  การเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

  วรางค์ น้อยสุขเสริม; จินตนา อมรสงวนสิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาระดับความเสี่ยงของพื้นที่ต่อการเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3) เพื่อศึกษาความรู้และพฤติกรรมของประชาชนในการป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขกรุงเทพมหานคร การศึกษาหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกในเขตกรุงเทพมหานคร พิจารณา 5 ปัจจัย ที่เกี่ยวข้อง คือ อัตราป่วยโรคด้วยไข้เลือดออก ผู้ป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก ความหนาแน่นของประชากร ค่าดัชนีความชุกของลูกน้ำยุงลาย (HI) และพื้นที่ระบาดโรคไข ...
 • Thumbnail

  การเพิ่มประสิทธิผลของวิธีการ Longest matching ในการตัดคำภาษาไทย โดยใช้ Prediction by Partial Matching และ Logistic Regression 

  ปวีณา ชัยวนารมย์; โอม ศรนิล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2003)
 • Thumbnail

  การเมืองของการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณีโครงการคลองสวยน้ำใส 

  สุทธบถ ซื่อมาก; จำลอง โพธิ์บุญ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน โครงการคลองสวยน้ําใสของเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี 2) เพื่ออธิบายกระบวนการ ทางการเมืองและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม และ 3) เพื่อวิเคราะห์ความยั่งยืนของ การจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยใช้วิธีศึกษาเชิงคุณภาพได้แก่การสัมภาษณ์เชิงลึก การ สนทนากลุ่ม และการสังเกตการณ์ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ ดําเนินโครงการคลองสวยน้ําใสเป็นเพียงรูปแบบและการคาดหวังผลประโยชน์ทางการเมือง ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการอย่างจํากัดในระดับการให้ข้อมูลความคิดเห็น ...
 • Thumbnail

  การเมืองที่ปราศจากพรรคของไทย : การครอบงำของระบบราชการ 

  แหลมทอง พันธุราษี; ธวัช วิชัยดิษฐ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1976)

  เพื่อศึกษาว่าทำไมและเพราะเหตุใดพรรคการเมืองซึ่งประชาชนจัดตั้งตามรูปแบบจึงไม่บังเกิดผลในลักษณะที่เรียกว่า "ประชาธิปไตย" ในประเทศไทย โดยตั้งสมมติฐานไว้ว่ามีค่านิยมที่มีลักษณะพิเศษบางประการที่ทำให้คนยอมรับบทบาททางการเมืองของระบบราชการ การมีผลประโยชน์ร่วมของระบบราชการไทย มีความสัมพันธ์เชิงปฏิฐาน (บวก) กับการมีเสถียรภาพของรัฐบาล การเข้าไปมีส่วนร่วมในพรรคการเมืองของระบบราชการไทย มีความสัมพันธ์เชิงนิเสธ (ลบ) กับการดำเนินงานอย่างเป็นมรรคผล และเสถียรภาพของระบบพรรคการเมืองตามรูปแบบที่ดำเนินการโดยประชาชน ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาแบบ Historical Approach ...
 • Thumbnail

  การเมืองภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนของชุมชนตลาดบ่อบัวอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  กฤศ์ติญญาดา ผาสุข; สุวิชา เป้าอารีย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในประเด็น “การเมืองภาคประชาชน” ของชุมชนตลาดบ่อบัวอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวัตถุประสงค์ของการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เพื่อศึกษาปัญหาความทับซ้อนที่เกิดขึ้น การเมืองภาคประชาชน รวมไปถึงการศึกษาถึงผลลัพธ์จากการเมืองภาคประชาชนในพื้นที่ชุมชนตลาดบ่อบัวอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ. 2554 เมื่อบริษัทบ่อบัวพัฒนา ได้ทำการนำคดีกลับมาฟ้องร้องเพื่อการไล่ที่อยู่อาศัยของชาวบ้านในพื้นที่ จนถึงปี พ.ศ. 2560 การศึกษาในครั้งนี้ได้ใช้ “วิธีระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ” ในการศึกษา ผ่านการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร ...
 • Thumbnail

  การเมืองในกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคงกรณีศึกษา ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 

  กมลทิพย์ บุญสุข; สุวิชา เป้าอารีย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การศึกษาเรื่อง การเมืองในกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคง กรณีศึกษา: ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อศึกษาการเมืองในกระบวนการการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคง กรณีศึกษา ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต จังหวัดปทุมธานี และ2.เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคง กรณีศึกษา ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 15 คน ร่วมกับวิธีการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก และข้อมูลจากเอกสาร            ...
 • Thumbnail

  การเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐจากการลงโทษทางวินัยร้ายแรงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย: ศึกษากรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

  ธนพล ปัญญาสาร; พัชรวรรณ นุชประยูร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษหลักกณฑ์เกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหายแก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐจากการลงโทษทางวินัยร้ายแรงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ และศึกษาว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติควรจะกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการเยียวยา ความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างไร ทั้งนี้การกำหนดหลักเกณฑ์หรือกระบวนการ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถูกลงโทษ อีกทั้งยังจะเป็น ประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคลภายในหน่วยงานของรัฐและประเทศชาติโดยรวมต่อไป โดยวิธีการศึกษาได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็ ...
 • Thumbnail

  การเรียนรู้ทางการเมืองในแนวทางประชาธิปไตยของนักเรียนนายร้อยทหารบก 

  ไสว จันทรุจิรากร; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1989)

  การศึกษาเรื่อง "การเรียนรู้ทางการเมืองในแนวทางประชาธิปไตยของนักเรียนนายร้อยทหารบก" มีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ 1) เพื่อศึกษาทัศนคติทางการเมืองต่อระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นฐานทางสังคมของครอบครัวของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กับ การเรียนรู้ทัศนคติทางการเมืองในแนวทางประชาธิปไตย 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นฐานทางระบบทางการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กับ การเรียนรู้ทัศนคติทางการเมืองในแนวทางประชาธิปไตย 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการติดตามข่าวสารทางการเมือง กับ ...
 • Thumbnail

  การเรียนรู้ระดับบุคคลและระดับทีมขององค์กร กรณีศึกษาองค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

  กิตติยา อินทกาญจน์; วิชัย อุตสาหจิต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางปฏิบัติขององค์กรตามปัจจัยที่สนับสนุนให้ เกิดการเรียนรู้ขององค์กร 2) ศึกษากิจกรรมที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ขององค์กร และ 3) ศึกษา รูปแบบการเรียนรู้ระดับบุคคล และระดับทีมขององค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติโดยเก็บ รวบรวมข้อมูลด้วยการ 1) สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในลักษณะการสัมภาษณ์แบบกึ่ง โครงสร้าง 2) สนทนากลุ่มตัวแทนสมาชิกของแต่ละแผนกขององค์กร และ 3) ทอดแบบสอบถาม พนักงานระดับปฏิบัติการและหัวหน้างาน/ ผู้บริหารระดับต้น ผลการศึกษาพบว่า 1) แนวทางการปฏิบัติขององค์กรตามปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดการ ...
 • Thumbnail

  การเรียนรู้โครงสร้างเบย์เซียนเน็ตเวิร์คด้วย Genetic algorithm โดยใช้โครโมโซมรูปแบบ Directed Acyclic Graph 

  สมพล สุนัยรัตนาภรณ์; พิพัฒน์ หิรัณย์วณิชชากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2008)
 • Thumbnail

  การเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน 

  ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงษ์; อมร รักษาสัตย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  ความมุ่งหมายในการเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองก็เพื่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นหูเป็นตาของรัฐบาล หรือเป็นมือของฝ่ายบริหารในการปกครองตำบลและหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดแนวความคิด และความพยายามที่จะปูพื้นฐานประชาธิปไตยขั้นมูลฐานในระดับหมู่บ้านอีกด้วย ส่วนความมุ่งหมายในการเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านสมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองมาจนปัจจุบัน ก็เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการปกครองระบบประชาธิปไตยแก่ประชาชนโดยการปฏิบัติ จากการศึกษาปรากฎว่าการเลือกตั้งสมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองและในปัจจุบันไม่บรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ...
 • Thumbnail

  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2512 : ศึกษาเฉพาะกรณีการเตรียมการและการดำเนินการเลือกตั้งของกระทรวงมหาดไทย 

  บุเรศ ศุภกาญจน์; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1970)

  วิทยานิพนธ์เรื่องนี้ผู้เขียนได้ตั้งสมมติฐานว่า การเตรียมการและดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2512 นั้น ยังไม่ทำให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสะดวกแก่ผู้เลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมควรที่จะได้มีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ผู้เขียนจึงได้ศึกษาการบริหารงานในด้านการเตรียมการเลือกตั้ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับส่วนกลางแยกศึกษากิจการที่สำคัญ ๆ ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของราชการบริหารส่วนกลาง อันได้แก่ การเตรียมการเกี่ยวกับกฎหมาย การเตรียมด้านงบประมาณ การวางแนวทางปฏิบัติในการปราศรัยหาเสียงของผู้สมัตร ...
 • Thumbnail

  การเลือกปฏิบัติและความแตกต่างของค่าจ้างระหว่างชายและหญิง : กรณีลูกจ้างเอกชนในวิชาชีพชั้นสูง 

  นวลพรรณ ไม้ทองดี; วุฒิเทพ อินทปัญญา, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วัดสัดส่วนของการเลือกปฏิบัติทางค่าจ้างของลูกจ้าง เอกชนที่ทำงานในวิชาชีพชั้นสูงในประเทศไทย 2) แก้ปัญหาข้อมูลมีอคติในการวิเคราะห์ความ แตกต่างของค่าจ้างระหว่างชายและหญิง และ 3) เสนอแนะแนวทางในการลดสัดส่วนการเลือก ปฏิบัติ สำหรับวิธีการวิจัยนั้น จะใช้วิธีการของ Heckman (1979) เพื่อแก้ปัญหาข้อมูลมีอคติ (Selectivity Bias) ในการประมาณการสมการค่าจ้างและวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าจ้างระหว่าง ชายและหญิง อีกทั้งยังได้ประยุกต์ใช้วิธีการแยกความแตกต่างของค่าจ้างระหว่างชายและหญิงตาม แนวคิดของ Neuman and Oaxaca (2005) ...
 • Thumbnail

  การเลือกและความพึงพอใจที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดชัยนาท 

  อมรภัค ทับทิมทวีโชค; เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดชัยนาท 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในจังหวัดชัยนาทที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในด้านต่าง ๆ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดชัยนาท ในปี พ.ศ. 2559 และปี พ.ศ. 2560 จาก 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองชัยนาท อำเภอมโนรมย์ อำเภอวัดสิงห์ อำเภอสรรพยา อำเภอหันคา อำเภอสรรคบุรี อำเภอหนองมะโมงและอำเภอเนินขาม จำนวน 27,593 คน ตัวอย่างที่ใช้ใน ...
 • Thumbnail

  การเลือกใช้และออกแบบสื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภค : กรณีศึกษาบ้านทาวน์เฮาส์ 

  ยุทธพล คุณวงศ์วิวัฒน์; วรัชญ์ ครุจิต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  งานวิจยัคร้ังนี้ศึกษาเกี่ยวกบัการเลือกใช้และการออกแบบสื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการ รับรู้และทัศนคติของผู้บริโภค กรณีศึกษาบ้านทาวน์เฮาส์ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาการ เลือกใช้และการออกแบบสื่อโฆษณาของโครงการบ้านทาวน์เฮาส์ 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของสื่อ โฆษณาของบ้านทาวน์เฮาส์ที่มีผลต่อการรับรู้และทศันคติของผูบ้ริโภคโดยงานวิจัยได้ใช้วิธีการ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-Depth Interview) กบักลุ่มตัวอย่างที่เป็นฝ่ายการตลาดของ โครงการบ้านทาวน์เฮาส์ จำนวน 5 คน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อโฆษณาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 5 คน และกลุ่มตัวอย่างผ ...
 • Thumbnail

  การเลื่อนชั้นตำแหน่งนายทหารชั้นประทวนเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ 

  ปรีชา ศรีวาลัย; สมศรี จุลละนันทน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  การศึกษาวิจัยเรื่องนี้เพื่อทราบถึงปัญหาเกี่ยวกับการคัดเลือกนายทหารชั้นประทวนเพื่อเลือกเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร เพื่อทราบว่าระบบการเลื่อนนายทหารประทวนเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรในกองทัพอากาศขณะนี้มีความเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด และการที่นายทหารชั้นประทวนลาออกจากราชการเป็นจำนวนมากนั้นทำให้กองทัพอากาศขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ กองทัพอากาศได้ปรับปรุงแก้ไขอย่างใด
 • Thumbnail

  การเล่าเรื่องของภาพยนตร์แอนิเมชั่นยอดนิยมในบริบทสากล 

  ปิยะฉัตร วัฒนพานิช; อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างการเล่าเรื่องในภาพยนตร์แอนิเมชันยอดนิยม ในบริบทสากลเรื่อง “Frozen” “ผจญภัยแดนคํสาปราชินีหิมะ และโครงสร้างการเล่าเรื่องใน ภาพยนตร์แอนิเมชันตัอย่าง จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ Frozen, Toy Story 3, Despicable Me 2, Shrek 2 และ Finding Nemo โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาจากภาพยนตร์ ประกอบการสัมภาษณ์นักวิจารณ์ภาพยนตร์ และสัมภาษณ์กลุ่มผู้ชมภาพยนตร์ ผลการศึกษาพบว่า 1) ที่มาของเรื่อง ดัดแปลงเนื้อเรื่องโดยใช้แนวคิดแบบ Innovation จาก นิทานพื้นบ้านเรื่อง Snow Queen เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง ...
 • Thumbnail

  การเล่าเรื่องข้ามสื่อในการ์ตูนไทยของเอกสิทธิ์ ไทยรัตน์ 

  กาญจนพิชญ์ ศิริภูวณิชย์; อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  งานวิจัยนี้ศึกษาเรื่องการเล่าเรื่องข้ามสื่อในการ์ตูนไทยของเอกสิทธิ์ ไทยรัตน์ โดยศึกษา การเล่าเรื่องของสื่อหนังสือการ์ตูน และสื่อภาพยนตร์ และเปรียบเทียบความแตกต่างเพื่อวิเคราะห์ ถึงวิธีการเล่าเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของสื่อที่จะนำเสนอ จากการ์ตูนจำนวน 3 เรื่องคือ “The 13 Quiz Show” อย่อ่านชะตาจะขาด” และ “ร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” ภาพยนตร์จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ “13 เกมสยอง” ภาพยนตร์สั้น “11 Earthcore” ภาพยนตร์สั้น “12 Begin” สี่แพร่ง ตอน “ยันต์สั่งตาย” และ หลุดสี่หลุด ตอน “ร้านของขวัญเพื่อคนที่คุณเกลียด” และ การ์ตูนออนไลน์ คือ “14 ...
 • Thumbnail

  การเสริมพลังชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ กรณีศึกษาโครงการชุมชนน่าอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

  พินทุสร โพธิ์อุไร; สมศักดิ์ สามัคคีธรรม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2021)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการ คือ 1) ประเมินความสำเร็จโครงการชุมชนน่าอยู่ด้านผลลัพธ์ชุมชนเข้มแข็ง และผลลัพธ์ด้านสุขภาพตามเป้าหมาย 10 ปี สสส. ในพื้นที่ภาคเหนือของสำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) 2) ศึกษาการเสริมพลังชุมชนที่ส่งผลต่อการเกิดผลลัพธ์ชุมชนเข้มแข็ง และผลลัพธ์ด้านสุขภาพตามเป้าหมาย 10 ปี สสส. ในพื้นที่ดังกล่าว และ 3) นำเสนอตัวแบบที่เหมาะสมของการเสริมพลังชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การศึกษาใช้การวิจัยแบบผสม การวิจัยเชิงปริมาณใช้วิธีการจัดประชุมกลุ่มย่อยตัวแทนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชนน่าอยู่ โดยใช้แบบสอบถาม 1 ชุดต่อ 1 ชุมชน ...